Першина Ю.І.

pershina

Першина Юлія Ігорівна

Pershyna Iuliia Igorevna

професор кафедри, доктор фізико-математичних наук

Освіта Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, механіко-математичний факультет, спеціальність «Математика», 2000
Вчена ступінь Кандидат фізико-математичних наук, дисертація на тему «Математичне моделювання в комп’ютерній томографії з використанням інтерфлетації функцій», 2007.

Доктор фізико-математичних наук, дисертація на тему «Теорія розривних сплайнів та їх застосування в комп’ютерній томографії», 2015, спеціальність 01.05.02 — Математичне моделювання та обчислювальні методи.

Вчене звання Доцент кафедри вищої математики, 2012
Сфери наукових інтересів
 • теорія наближення функцій (в тому числі і розривних) багатьох змінних з впровадженням класичних і нових інформаційних операторів: операторів інтерполяції, інтерлінації, інтерфлетації, мішаної апроксимації;
 • методи знаходження точок та ліній розриву функцій однієї та двох змінних;
 • теорія розв’язання задач комп’ютерної томографії;
 • математичне моделювання фізичних процесів.
Викладає курси
 • Вища математика
 • Теоретичні, фізичні та інформаційні основи галузевого знання
 • Математичні методи опису процесів
 • Спеціальні математичні пакети
 • Теорія чисельного моделювання
Публікації За співавторством Першиної Ю.І. опубліковано близько 120 наукових робіт, в т.ч. 2 монографії у співавторстві з академіком НАН України, директором Інституту кібернетики НАН України Сергієнко І.В., академіком НАН України Задіракою В.К., професором Литвиним О.М., наукові статті у закордонних та  провідних фахових виданнях України.

Профіль в Scopus:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55327437400
h-індекс: 2

Пролфіль у Web of Sciencee:
https://publons.com/researcher/1726274/iuliia-pershyna/

Профіль ORCID: 0000-0002-4719-8195

Профіль в Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=ifGbCGkAAAAJ&hl=ru
h-індекс: 7

Монографії:

 1. Сергієнко І.В., Литвин О.М., Першина Ю.І. Математичне моделювання в комп’ютерній томографії з використанням інтерфлетації функцій. Монографія. – Харків: ХНУРЕ, 2008.–160с
 2. Сергієнко І.В. Теорія розривних сплайнів та її застосування в комп’ютерній томографії: монографія / І.В.Сергієнко, В.К. Задірака, О.М.Литвин, Ю.І. Першина – К. : Наук. думка, 2017. – 314 с. 

Статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science

 1. N. Lytvyn, O.O. Lytvyn, V.I. Mezhuyev, K.E. Babenko, Y.I.Pershina Operators of the interflatation of functions of 3 variables in the 3D computer tomography // Proceedings of the 5th World Congress on Industrial Process Tomography (3–6 September 2007) ). – Bergen, Norway. – 2007. – P.242 – 249. (Scopus)
 2. Oleg M. Lytvyn, Yuliya I. Pershina A method for 3D computer tomography using blending approximation // Proceedings of the 5th International Symposium on Process Tomography (25–26 August 2008). – Zakopane, Poland. – 2008. – PT08_cr9. (Scopus)
 3. Oleg N. Lytvyn, Yulia I. Pershina The decision of 3d and 4d problems of a computer tomography using interflatation functions // Proceeding of the IASTED International Conferences on Automation, Control, and Information Technology (ASIT 2010) (June 15 – 18 2010). – Novosibirsk. – 2010. – P.97 – 102.
 4. N. Lytvyn, Y. I. Pershina, I. V. Sergienko Estimation of Discontinuous Functions of Two Variables with Unknown Discontinuity Lines (Rectangular Elements).– July 2014, Volume 50, Issue 4, pp 594-602 (Scopus)
 5. Vitaliy Mezhuyev, Olesia Nechuiviter, Yulia Pershyna, Kateryna Keita, Oleg Lytvyn, Oleg O. Lytvyn, Cubature formula for approximate calculation of integrals of two-dimensional irregular highly oscillating functions / U.P.B. Sci. Bull., Series A.– Vol. 80, Iss. 3. – 2018. – pp.169-182.(Scopus)
 6. Mezhuyev V. Algorithm for the Reconstruction of the Discontinuous Structure of a Body by Its Projections along Mutually Perpendicular Lines / Vitaliy Mezhuyev, Oleg M. Lytvyn, Iuliia Pershyna, Olesia Nechuiviter and Oleg О. Lytvyn // Proceedings of 2018 7th International Conference on Software and Computer Applications (ICSCA 2018). – Kuantan, Malaysia. – Feb. 8-10, 2018. – pp. 158 – 163. (Scopus)
 7. Oleg M. Lytvyn, Olesia Nechuiviter, Yulia Pershyna, Vitaliy Mezhuyev, Input Information in the Approximate Calculation of Two-Dimensional Integral from Highly Oscillating Functions (Irregular Case) /  “Recent Developments in Data Science and Intelligent Analysis of Information – 2019» Proceedings of the XVIII International Conference on Data Science and Intelligent Analysis of Information, June 4–7, 2018.– Kyiv, Ukraine.– pp.365-373.(Scopus)
 8. Development of GPU-based Visual Environment for Metamaterials Design / Vitaliy Mezhuyev, Muamer N. Mohammed, Mohd Arfian Bin Ismail, Mohamad Fadli Zolkipli, Oleg M. Lytvyn, Оleg О. Lytvyn, Olesia Nechuiviter, Yulia Pershyna // Advance Science Letters. – Vol. 24, Iss. 10.– 2018. – pp. 7269-7272. (Web of Science)
 9. Mezhuyev V., Lytvyn O. M., Pershyna I.,  Nechuiviter O. Approximation of discontinuous functions of two variables by discontinuous interlination splines using triangular elements // Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics, Vol. 14 , No. 1, 2020, pp 75-89 (Web of Science)

Публікації і українських журналах

 1. Литвин О.М. Дослідження методу знаходження розривів функції двох змінних / О.М. Литвин, Ю.І. Першина, О.Д. Пташний // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць. – Кам’янець – Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 2016. – Вип.13. – С. 98 – 107.
 2. Негодуйко В. В. Математическое моделирование удаления инородных тел мягких тканей огнестрельного происхождения / В.В. Негодуйко, О. П. Нечуйвитер, Ю. И. Першина // Вісник морської медицини. – Одеса, 2017. – №1(74). – С. 96 – 103.
 3. Першина Ю.І. Чисельна реалізація методу відновлення внутрішньої структури 3D тіла за відомими її томограмами на системі довільних площин з використанням інтерфлетації функцій / Ю.І. Першина, О.В. Шилін // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2017.– № 6(1228) – С. 105-111
 4. Першина Ю.І. Метод відновлення 3D об’єкта з використанням поліноміальної інтерфлетації / Ю.І. Першина, О. В. Шилін // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. праць. – Кам’янець – Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 2017. – Вип.15. – С. 167-173.
 5. Першина Ю.І. Наближення розривних функцій розривними сплайнами методом мінімакса / Ю.І. Першина, В.О. Пасічник // Вісник ХНТУ . – Херсон, 2018. – №3(66), Т.2. – С. 82-87.
 6. Першина Ю.І. Наближення розривних функцій двох змінних методом мінімаксу/ Ю.І. Першина, Т.Т. Черногор, С.О. Саприкін // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2018.– № 27(1303) – С. 86-93.
 7. Першина Ю.І. Розв’язання задачі відновлення розривних функцій методом мінімакса / Ю.І. Першина, В. О. Пасічник // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць. – Кам’янець – Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 2019. – Вип.19. – С. 98-104.
 8. Литвин О.М. Відновлення внутрішньої структури тривимірного об’єкта з використанням невеликої кількості даних / О.М. Литвин, Ю.І. Першина, І.В. Царьов // Вісник ХНТУ . – Херсон, 2019. – №2(69), Ч.3. – С. 274-278.
 9. Pershyna I.I. Optimal choice of planes for placing tomogramms in computed tomography / I.I. Pershyna, I.A. Tokmakova// Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2019.– № 22(1347) – С. 75-81.
 10. Першина Ю.І. Наближення розривної функції двох змінних розривними інтерлінаційними сплайнами з використанням трикутних елементів/ Ю.І. Першина, В.О. Пасічник // Прикладні питання математичного моделювання. – Херсон, 2020. – Т.3, №1. – С. 159-167.
Участь у наукових проектах Участь у виконанні держбюджетних та госпдоговір них тем «Розробка та дослідження високоефективних методів обробки двовимірних сигналів на основі мішаної вейвлет-апроксимації», (2009-2011 рр.); «Розробка методів та алгоритмів побудови моделі замкнутої поверхні пера лопатки та допоміжних алгоритмів для створення САПР пера лопатки» на створення (передачу) науково-технічної продукції між УІПА та ДП ЗМКБ «Прогрес» ім. акад. О.Г. Івченко», (2012-2014 рр.); «Розробка і дослідження нового методу розвідки і розробки родовищ корисних копалин на основі інтерлінації функцій», (2012-2015 рр.).

Керівник бюджетної теми: «Розв’язання задач відновлення внутрішньої структури розривних 2D об’єктів», (2015-2018 рр.)

Нагороди, гранти, премії
 • Переможець Третього обласного конкурсу «Найкращий молодий вчений Харківщини (2008 р)
 • Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених на 2009 р.
 • Лауреат премії Кабінету Міністрів за особливі досягнення молоді у розбудові України (2011 р.)
 • Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених на 2012-2013 р.
 • Грамота Національної академії наук України за цикл робіт «Розв’язання тривимірної та чотиривимірної задач комп’ютерної томографії з використанням операторів інтерфлетації та мішаної апроксимації» (2012р.)
 • Грант Президента Укрїни для підтримки наукових досліджень молодих вчених на 2012р.
 • Вдячність Міністерства освіти та науки України (2016 р)
 • Міжнародний грант від Європейської математичної спілки на участь у 7th European Congress of Mathematics, який проводився 18-22 липня 2016 року в Берліні
 • Грамота Міністерства освіти та науки України (2018 р)
 • Міжнародний грант на участь в International Congress of Mathematicians, який проводився 1-9 серпня 2018 року в Ріо де Женейро (Бразилія)
 • Переможець конкурсу «Вищая школа Харьківщини –кращі імена» в номінації «Кращий викладач фундаментальних дисциплін» (2018р.)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + nineteen =