Результати опитування

Результати опитування здобувачів освіти за освітніми програмами

2023-2024 осінь

Результати опитування за освітньою програмою «Інформаційні технології у бізнесі» ступеня вищої освіти «бакалавр»
Результати опитування за освітньою програмою “Комп’ютерні технології ” ступеня вищої освіти «бакалавр» 
Результати опитування за освітньою програмою «Комп’ютерні науки» ступеня вищої освіти «бакалавр»
Результати опитування за освітньою програмою «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» ступеня вищої освіти «магістр»
Результати опитування за освітньою програмою «Прикладна математика» ступеня вищої освіти «PhD» 

_________________________________________

Опитування за освітньою програмою «Інформаційні технології у бізнесі» ступеня вищої освіти «бакалавр»
Опитування за освітньою програмою “Комп’ютерні технології ” ступеня вищої освіти «бакалавр» 
Опитування за освітньою програмою «Комп’ютерні науки» ступеня вищої освіти «бакалавр»
Опитування за освітньою програмою «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» ступеня вищої освіти «магістр»
Опитування за освітньою програмою «Прикладна математика» ступеня вищої освіти «PhD» 

 

Здобувачі вищої освіти за освітньою програмою «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» ступеня вищої освіти «магістр» проходили опитування за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1E1bFCMjLLhwoC7SXx1BboWmXtr6F3bBoyGP_NBfsO70/edit?ts=6611a03e

2. В опитування прийняли участь 53% студентів (16 осіб).
3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки:
• Відповідність навчання відповідає вище принципам студентоцентрованості – 7,68;
• Наскільки ви були проінформовані стосовно критеріїв оцінювання, контрольних заходів з навчальних дисциплін? Так. – 75%;
• У випадку пропуску вами певної навчальної інформації або її недостатнього розуміння чи була у вас додаткова можливість отримати її або уточнити. Так, в межах навчальних занять – 75%;
• Чи доступною була для вас інформація від викладачів щодо змісту, очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання з навчальних дисциплін? Під час вивчення конкретної дисципліни – 43,8%;
• Чи було Вам заздалегідь відомо перелік обов’язкових навчальних дисциплін на семестр? Так. – 92,9%;
• Чи доступна була для Вас інформація щодо переліку вибіркових навчальних дисциплін на семестр? Так. – 87,5%;
• Оцініть наявність зворотного зв’язку від викладачів щодо наступних моментів за 5-бальною шкалою:
– результат вашого навчання – 2,8;
– порад щодо покращення результатів – 3,69;
– щодо значущості отриманих компетентностей щодо подальшого навчання – 3,7;
– щодо значущості отриманих компетентностей щодо подальшої професійної діяльності – 3,9;
– щодо виконання завдань під час самостійної роботи (домашні контрольні роботи, курсові роботи) – 3,93.
• Оцініть наскільки виявилися виправдані ваші очікування від навчання на ОП (1 – Повністю не виправдані, 10 – Повністю виправдані) – 7,93;
• Які дисципліни, на вашу думку, під час навчання були для вас особливо цікавими, цінними, важливими? (1-2 дисципліни):, Інноваційні методи цифровізації професійної галузі Інформаційно-цифрові засоби та ресурси у професійній діяльності, Англійська мова, Психологія, Комп’ютерні технології в галузі, Інноваційні методи цифровізації професійної галузі, Психологія особистості, мислення й мотивації у професійній освіті.
Інноваційні методи цифровізації професійної галузі, Педагогіка, іноземна мова, Управління програмними проектами, Психология
• Які дисципліни, на вашу думку, під час навчання були для вас НЕ особливо цікавими, цінними, важливими? (1-2 дисципліни): Інноваційні технології та педагогічне консультування в професійній освіті, Концепція сучасного природознавства, Основні концепції педагогічної діяльності.
• Які дисципліни Ви б вилучили з навчального плану за ОП? (1-2 дисципліни): Концепції сучасного природознавства, Педагогіка здоров’я, Основні концепції і нові підходи до вирішення проблем професійної сфери, Психологія особистості, мислення й мотивації у професійній освіті
• Чи була особисто у вас ситуація, пов’язана з необхідністю оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів? Ні. – 81%;
• Чи відома вам можливість оскарження результатів екзамену та процедура реалізації цієї можливості ? Так. – 56,3%;
• Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики практичних завдань та завдань до самостійної роботи та методичних рекомендацій до їх виконання? Так. – 93,8%;
• Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики курсових робіт / дипломних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? (У разі наявності) Так. – 87,5%;
• Чи задоволені ваші потреби щодо отримання додаткової інформації з дисциплін у поза аудиторний час? Так. – 93,8%;
• В яких формах позааудиторної роботи ви зацікавлені? Практика.
• Чи хотіли б Ви бути залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП? Так. – 37,5%;
• Чи вистачає Вам часу на виконання завдань, винесених на самостійну роботу? Так. – 93,8%;
• Вкажіть причини нестачі часу на виконання вами завдань, винесених на самостійну роботу, якщо такі є: Часу достатньо – 62,5%, Завеликий обсяг завдань – 18,8%.
• Оцініть значущість залучення практиків, експертів та представників роботодавців до викладання на ОП (1 – Зовсім неважливо, 5 – Дуже важливо) – 4;
•Чи з’явилися у вас нові сфери працевлаштування у зв’язку із навчанням на даній ОП? – 50 %;
• Які поради та рекомендації ви могли б надати для підвищення ефективності навчання на ОП?
– Конкретні завдання та приклади.
• Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? Так. – 81,3%.
• Оцініть задоволеність викладанням на ОП в цілому (1 – Повністю не задоволений, 10 – Повністю задоволений) – 7,94;
• Чи застосовували викладачі різні способи подачі навчального матеріалу, які враховували індивідуальні особливості студентів вашої групи? Так. – 75%;
• Оцініть об’єктивність оцінювання викладачами ваших навчальних результатів з дисциплін . Так, об’єктивно, без зауважень – 68,8%;
• Оцініть якість викладання для кожного з викладачів – для всіх викладачів. Все сподобалося (92,9%);
• Лекції (практичні) яких викладачів Вам запам’яталися найбільше? Нечуйвітер Олеся Петрівна, Купріянов Олександр Володимирович, Сажко Галина Іванівна.
• З якими викладачами ви досягли найбільшої взаємодії? (1-2 прізвища) Нечуйвітер Олеся Петрівна, Трохимчук Сергій Миколайович, Сажко Галина Іванівна.
• З якими викладачами ви досягли найменшої взаємодії? (1-2 прізвища) – немає.
Аналіз результатів відповідей студентів на загальні питання, дозволяє зробити висновок, що здобувачі освіти, в цілому, задоволені освітньою програмою та рівнем викладання. Також слід відмітити високі бали на питання, що стосується задоволеністю якістю викладання та рекомендацій іншим, щодо навчання за даною ОП. Це теж свідчить про переосмислення ними загальної концепції навчання. У спеціальній частині опитування магістри висловили побажання, щодо модернізації змістового наповнення дисциплін, а саме: додати змістові модулі на актуальну нині тематику організації дистанційного навчання з розробкою, адаптацією і впровадженням цифрових освітніх ресурсів.
4. За результатами аналізу опитування здобувачів освіти за освітньою програмою Професійна освіта (Комп’ютерні технології) ступеня вищої освіти «магістр» пропонується ввести такі зміни в організацію та проведення навчального процесу на наступний навчальний рік:
– переглянути нормативні та вибіркові компоненти щодо модернізації змістового наповнення дисциплін;
– залучати магістрів до розроблення ОП;
– проводити професійно спрямовані тренінги.

[згорнути]
Здобувачі вищої освіти за освітньою програмою «Інформаційні технології у бізнесі» ступеня вищої освіти «бакалавр» проходили опитування за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1WxIuMzFT3AvYVKS0kkhqtMbNxJm5uC5IidG6FHtsEWQ/edit?ts=6611a0f

2. В опитування прийняли участь 25 % студентів (4 осіби). 3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки: • Відповідність навчання відповідає вище принципам студентоцентрованості – 9,25; • Наскільки ви були проінформовані стосовно критеріїв оцінювання, контрольних заходів з навчальних дисциплін? – 100 %; • У випадку пропуску вами певної навчальної інформації або її недостатнього розуміння чи була у вас додаткова можливість отримати її або уточнити: Так, в межах навчальних занять – 50%; Так, поза навчальних занять – 50%; • Чи доступною була для вас інформація від викладачів щодо змісту, очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання з навчальних дисциплін? – Так. На початку вивчення кожної дисципліни. – 100%; • Чи було Вам заздалегідь відомо перелік обов’язкових навчальних дисциплін на семестр? Так. – 100 %; • Чи доступна була для Вас інформація щодо переліку вибіркових навчальних дисциплін на семестр? Так. – 100 %; • Оцініть наявність зворотнього зв’язку від викладачів щодо наступних моментів за 5-бальною шкалою – результат вашого навчання – 4; – порад щодо покращення результатів – 3; – щодо значущості отриманих компетентностей щодо подальшого навчання – 2; – щодо значущості отриманих компетентностей щодо подальшої професійної діяльності – 2; – щодо виконання завдань під час самостійної роботи (домашні контрольні роботи, курсові роботи) – 3. • Оцініть наскільки виявилися виправдані ваші очікування від навчання на ОП (1 – Повністю не виправдані, 10 – Повністю виправдані) – 7,75; • Які дисципліни, на вашу думку, під час навчання були для вас особливо цікавими, цінними, важливими? (1-2 дисципліни): Програмна інженерія, іноземна мова Інформаційні системи та технології Безпека інформації, Системи штучного інтелекту • Які дисципліни, на вашу думку, під час навчання були для вас НЕ особливо цікавими, цінними, важливими? (1-2 дисципліни): Філософія Загальна та вікова психологія Євроінтеграційні студії • Які дисципліни Ви б додали до навчального плану за ОП? (1-2 дисципліни). 3D моделювання Дисципліни які звʼязані з програмуванням • Які дисципліни Ви б вилучили з навчального плану за ОП? (1-2 дисципліни): Психологія, філософія Які не відносяться до моєї спеціальності такі як психологія. • Чи була особисто у вас ситуація, пов’язана з необхідністю оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів? Ні – 100%; • Чи відома вам можливість оскарження результатів екзамену та процедура реалізації цієї можливості ? – Так – 50%; • Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики практичних завдань та завдань до самостійної роботи та методичних рекомендацій до їх виконання? Так. – 100%; • Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики курсових робіт / дипломних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? (У разі наявності) Так. – 100%; • Чи задоволені ваші потреби щодо отримання додаткової інформації з дисциплін у поза аудиторний час? Так. – 100%; • В яких формах позаудиторної роботи ви зацікавлені? – . • Чи хотіли б Ви бути залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП? Ні. – 100%; • Чи вистачає Вам часу на виконання завдань, винесених на самостійну роботу? Так. – 100%; • Вкажіть причини нестачі часу на виконання вами завдань, винесених на самостійну роботу, якщо такі є: Часу достатньо – 25%, Невміння організувати власний час – 25%, складність поєднання часу та роботи для Вас особисто – 25%, Причин нестачі часу немає– 25%. • Оцініть значущість залучення практиків, експертів та представників роботодавців до викладання на ОП (1 – Зовсім неважливо, 5 – Дуже важливо) – 3,75; • Чи з’явилися у вас нові сфери працевлаштування у зв’язку із навчанням на даній ОП? – 100 %; • Які поради та рекомендації ви могли б надати для підвищення ефективності навчання на ОП? Все добре. – Покращувати не потрібно. • Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? Так. – 100%. • Оцініть задоволеність викладанням на ОП в цілому (1 – Повністю не задоволений, 10 – Повністю задоволений) – 9; • Чи застосовували викладачі різні способи подачі навчального матеріалу, які враховували індивідуальні особливості студентів вашої групи? Так. – 100%; • Оцініть об’єктивність оцінювання викладачами ваших навчальних результатів з дисциплін. Так, об’єктивно, без зауважень. – 75%; Так, в цілому об’єктивно, але є зауваження – 75%. • Оцініть якість викладання для кожного з викладачів (для всіх викладачів). Все сподобалося. – 80%; • Лекції (практичні) яких викладачів Вам запам’яталися найбільше? Нечуйвітер Олеся Петрівна, Трохимчук Сергій Миколайович, Хурдей Євгенія Леонідівна. • З якими викладачами ви досягли найбільшої взаємодії? (1-2 прізвища) Нечуйвітер Олеся Петрівна, Купріянов Олександр Володимирович, Трохимчук Сергій Миколайович. • З якими викладачами ви досягли найменшої взаємодії? (1-2 прізвища) – немає. Аналіз результатів відповідей студентів на загальні питання, дозволяє зробити висновок, що здобувачі освіти, в цілому, задоволені освітньою програмою та рівнем викладання. Також слід відмітити високі бали на питання, що стосується задоволеністю якістю викладання та рекомендацій іншим, щодо навчання за даною ОП. Це теж свідчить про переосмислення ними загальної концепції навчання. 4. За результатами аналізу опитування здобувачів освіти за освітньою програмою Інформаційні технології у бізнесі ступеня вищої освіти «бакалавр» пропонується ввести такі зміни в організацію та проведення навчального процесу на наступний навчальний рік: • проводити професійно-спрямовані тренінги; • проводити роботу щодо майбутнього працевлаштування бакалаврів; • ознайомити бакалаврів щодо процедури вибору вибіркових дисциплін.

[згорнути]

Здобувачі вищої освіти за освітньою програмою "Комп"ютерні технології " ступеня вищої освіти «бакалавр» проходили опитування за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfETynTbQMZFGn6UmfS6Br_baBql_zEEnvmgMusSuA0RyjiWw/viewform

В опитування прийняли участь 38 студентів. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки: 1. На якому курсі за освітньою програмою «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» Ви навчаєтесь? – 1 курс 31,6%, 2 курс 39,5%, 3 курс 18,4%, 4 курс 10,5%. 2. Яка у вас форма навчання за освітньою програмою «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)»? – Денна 100%. 3. Відповідність навчання відповідає вище принципам студентоцентрованості – 8,1; 4. Наскільки ви були проінформовані стосовно критеріїв оцінювання, контрольних заходів з навчальних дисциплін? – 78,9%; 5. У випадку пропуску вами певної навчальної інформації або її недостатнього розуміння чи була у вас додаткова можливість отримати її або уточнити: – Так, в межах навчальних занять – 55,3%; 6. Чи доступною була для вас інформація від викладачів щодо змісту, очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання з навчальних дисциплін? – На початку вивчення конкретної дисципліни– 28,9%; 7. Чи було Вам заздалегідь відомо перелік обов’язкових навчальних дисциплін на семестр? – 86,8%; 8. Чи доступна була для Вас інформація щодо переліку вибіркових навчальних дисциплін на семестр? – 81,6%; 9. Оцініть наявність зворотнього зв’язку від викладачів щодо наступних моментів за 5-бальною шкалою – результат вашого навчання – 4,1; – порад щодо покращення результатів – 4; – щодо значущості отриманих компетентностей щодо подальшого навчання – 3,9; – щодо значущості отриманих компетентностей щодо подальшої професійної діяльності – 3,9; – щодо виконання завдань під час самостійної роботи (домашні контрольні роботи, курсові роботи) – 3,9; 10. Оцініть наскільки виявилися виправдані ваші очікування від навчання на ОП (1 – Повністю не виправдані, 10 – Повністю виправдані) – 8,1; 11. Які дисципліни, на вашу думку, під час навчання були для вас особливо цікавими, цінними, важливими? (1-2 дисципліни): Вища Математика, Основи Алгоритмізації і Програмування, Операційні системи, Системи штучного інтелекту, Технології цифровізації управління, графіка та візуалізація, Програмування, англійська, Технологія автоматизованого виробництва, Іноземна мова професійно-ділового спілкування, Англійська мова, Графіка та візуалізація, Технології цифровізації управління, Практична психологія, Графіка та Візуалізація, Педагогіка, Психологія, Іноземна мова , Технології чисельного моделювання, Сучасні інформаційні та цифрові технології, Філософія Іноземна мова, Англійська, програмування, Програмування та модулювання у блендері, Мобільні та Web платформиНыяк, Загальна та вікова психологія, _, Іноземна мова, ІнфКомТехн, Корекційна педагогіка, психологія, Іноземна мова, Інформаційні та комунікаційні технології, Операційні системи, Програмна інженерія, Основи сучасних мов програмування, Мобільні та Web платформи, Програмна інженерія, фізкультура, Програмування, англійська мова, Комукаціонні технологии та компютерні системи, Основи алгоритмізації і програмування та Операційні системи, Вища математика, Основи алгоритмізації і програмування, Вища математика, іноземна мова, технології чисельного моделювання, Не можу виділити, Основи алгоритмізації та програмування, Іноземна мова Операційні системи, Англійська мова, основи сучасних мов програмування, Англійська мова, Английский 12. Які дисципліни, на вашу думку, під час навчання були для вас НЕ особливо цікавими, цінними, важливими? (1-2 дисципліни): Технології особистісного зростання та навчання, -, Технології особистісного зростання та навчання, Технології особистісного зростання, Історія(Політологія), Історія, Педагогічна конфліктологія, Теоретико-прикладні основи права, Право, Командоутворення й технології командної роботи, Методика професійної освіти, Цілісність та безпека інформації, Таких немає, Таких не було, ФізВих, Право, командоутворення, Філософсько-українознавчі студії , Українська мова, Освітні теорії та методології у педагогічній діяльності, Вишмат, Євроінтеграція, Історія, Таких зовсім немає, _, Технології особист.зростання, СШІ, Фізичне виховання, Не можу відповісти, історія, Математика, основи євроінтеграції, Технологии особистого зростання, Інформаційні та комунікаційні технології, Здоровий спосіб життя, фізична культура, Філософія, Історія, Укр Мова 13. Які дисципліни Ви б додали до навчального плану за ОП? (1-2 дисципліни): -, Не знаю, Психологію, Операційні Системи, Програмна інженерія, Програмна інженерія, Основи сучасних мов програмувань, Більше технічних, Дисципліни, які повʼязані з цифровими технологіями, програмуванням, Кризова психологія, Нема рекомендацій, Психологія, не маю відповіді, Монтування відео, Все влаштовує, _, ніякі, Розробка веб додатків, Операційні системи, Поглиблене вивчення мов програмування, Мобільні та Web платформи, Програмування, вебдизайн, Пока что не знаю, Немає, більше програмування, Основи сучасних мов програмування, Компʼютерна графіка, … 14. Які дисципліни Ви б вилучили з навчального плану за ОП? (1-2 дисципліни): -, Не знаю, ., Філософія, Технології особистісного зростання та навчання, Педагогічна конфліктологія, Теоретико-прикладні основи права, Право, Цифрові технології в освіті, Немає таких, Таких немає, Нема зауважень, Право, командоутворення, Філософсько-українознавчі студії, Фізкультура, Нічого би не вилучав, _, ніякі, Нічого не вилучав, Не можу відповісти, Математика, основи євроінтеграції, ВМ, Пока что не знаю, Технологія особистістного зростання, Здоровий спосіб життя, фізична культура, філософія,педагогіка, Вища математика теорія та практика в СКМ, Технології особистісного зростання та навчання 15. Чи була особисто у вас ситуація, пов’язана з необхідністю оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів? – Ні – 86,8%; 16. Чи відома вам можливість оскарження результатів екзамену та процедура реалізації цієї можливості ? – Так – 47,4%; 17. Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики практичних завдань та завдань до самостійної роботи та методичних рекомендацій до їх виконання? – 92,1%; 18. Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики курсових робіт / дипломних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? (У разі наявності)» – 89,5%; 19. Чи задоволені ваші потреби щодо отримання додаткової інформації з дисциплін у поза аудиторний час? – 92,1%; 20. В яких формах позааудиторної роботи ви зацікавлені? – Не можу відповісти, Не знаю, Немає можливості поки що залучатися, Практика, Самостійна робота, консультаційна робота, Ніяких), Тренінги, конференції, відео зустрічі з різними представниками компаній, Культурний центр, сенат, театральне та вокальне мистецтво, Дз, Відпочинок, 3D, не дуже зацікавлений, Жодних, _, групова, Ніякі, Аналіз цікавих проектів, не знаю, Консультаційна робота, Компьютерні мережі, Не знаю, Спілкування з викладачами, одногрупниками та студентами інших курсів, ніяких, Вивчення додаткових матеріалів по темі 21. Чи хотіли б Ви бути залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП? – 18,4%; 22. Чи вистачає Вам часу на виконання завдань, винесених на самостійну роботу? – 76,3%; 23. Вкажіть причини нестачі часу на виконання вами завдань, винесених на самостійну роботу, якщо такі є: Часу достатньо – 42,1%, Завеликий обсяг завдань – 10,5%, Не вміння раціонально організовувативласний час – 8%, Недостатній рівень тайм-менеджменту – 2,6%, Складність поєднання навчання та роботи для вас особисто – 36,8%. 24. Оцініть значущість залучення практиків, експертів та представників роботодавців до викладання на ОП (1 – Зовсім неважливо, 5 – Дуже важливо) – 3,8; 25. Чи з’явилися у вас нові сфери працевлаштування у зв’язку із навчанням на даній ОП? – 26,3 %; 26. Які поради та рекомендації ви могли б надати для підвищення ефективності навчання на ОП? ., …, Навчати конкретно предметами які допоможуть у майбутній професії (без педагогіки), Найняти компетентних робітників, Не знаю, Не можу відповісти, Відсутні поради, Все влаштовує, Ніяких. 27. Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? – 89,5%. 28. Оцініть задоволеність викладанням на ОП в цілому (1 – Повністю не задоволений, 10 – Повністю задоволений) – 8,4; 29. Чи застосовували викладачі різні способи подачі навчального матеріалу, які враховували індивідуальні особливості студентів вашої групи? – 86,8%; 30. Оцініть об’єктивність оцінювання викладачами ваших навчальних результатів з дисциплін – Так, об’єктивно, без зауважень – 68,4%; 31. Хто з викладачів кафедри інформаційних комп’ютерних технологій і математики проводив у вас лекції (практичні) у цьому семестрі? – Нечуйвітер Олеся Петрівна, Купріянов Олександр Володимирович, Сажко Галина Іванівна, Трохимчук Сергій Миколайович, Хурдей Євгенія Леонідівна. 32. Оцініть якість викладання для кожного з викладачів – для всіх викладачів – все сподобалося (48,2%); 33. Лекції (практичні) яких викладачів Вам запам’яталися найбільше? – Нечуйвітер Олеся Петрівна, Купріянов Олександр Володимирович, Трохимчук Сергій Миколайович, Хурдей Євгенія Леонідівна. 34. З якими викладачами ви досягли найбільшої взаємодії? (1-2 прізвища) – Трохимчук Сергій Миколайович, Нечуйвітер Олеся Петрівна, Купріянов Олександр Володимирович. 35. З якими викладачами ви досягли найменшої взаємодії? (1-2 прізвища) – немає. Аналіз результатів відповідей студентів на загальні питання, дозволяє зробити висновок, що здобувачі освіти, в цілому, задоволені освітньою програмою та рівнем викладання. Також слід відмітити високі бали на питання, що стосується задоволеністю якістю викладання та рекомендацій іншим, щодо навчання за даною ОП. Це теж свідчить про переосмислення ними загальної концепції навчання. За результатами аналізу опитування здобувачів освіти за освітньою програмою Професійна освіта (Компютерні технології) ступеня вищої освіти «бакалавр» пропонується ввести такі зміни в організацію та проведення навчального процесу на наступний навчальний рік: залучати бакалаврів до розроблення ОП;

проводити професійно-спрямовані тренінги, вебінари, семінари, круглі столи; проводити роботу щодо майбутнього працевлаштування бакалаврів; ознайомити бакалаврів щодо процедури вибору вибіркових дисциплін.

[згорнути]

Здобувачі вищої освіти за освітньою програмою «Комп"ютерні науки» ступеня вищої освіти «бакалавр» проходили опитування за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1ml1YXMTK6DJ9_1y82vNhoPngSTLpAXcnltqjJkGUCFI/edit?ts=6611a10e

1. В опитування прийняли участь 66,7% студентів (6 осіб). 2. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки: • Відповідність навчання відповідає вище принципам студентоцентрованості – 7,66; • Наскільки ви були проінформовані стосовно критеріїв оцінювання, контрольних заходів з навчальних дисциплін? – 100%; • У випадку пропуску вами певної навчальної інформації або її недостатнього розуміння чи була у вас додаткова можливість отримати її або уточнити: Так, в межах навчальних занять – 66,7%; • Чи доступною була для вас інформація від викладачів щодо змісту, очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання з навчальних дисциплін? На початку вивчення конкретної дисципліни – 66,7%; • Чи було Вам заздалегідь відомо перелік обов’язкових навчальних дисциплін на семестр? Так – 100%; • Чи доступна була для Вас інформація щодо переліку вибіркових навчальних дисциплін на семестр? Так – 100%; • Оцініть наявність зворотнього зв’язку від викладачів щодо наступних моментів за 5-бальною шкалою: – результат вашого навчання – 2; – порад щодо покращення результатів – 2; – щодо значущості отриманих компетентностей щодо подальшого навчання – 4; – щодо значущості отриманих компетентностей щодо подальшої професійної діяльності – 5; – щодо виконання завдань під час самостійної роботи (домашні контрольні роботи, курсові роботи) – 3. • Оцініть наскільки виявилися виправдані ваші очікування від навчання на ОП (1 – Повністю не виправдані, 10 – Повністю виправдані) – 6,66; • Які дисципліни, на вашу думку, під час навчання були для вас особливо цікавими, цінними, важливими? (1-2 дисципліни): C++, C# Графіка та візуалізація, системи штучного інтелекту • Які дисципліни, на вашу думку, під час навчання були для вас НЕ особливо цікавими, цінними, важливими? (1-2 дисципліни): Фізичне виховання, Командоутворення, цифрові технології в освіті, Методи статистичного аналізу даних, Філософія. • Які дисципліни Ви б додали до навчального плану за ОП? (1-2 дисципліни): Вивчення мови програмування JavaScript, HTML, CSS. • Які дисципліни Ви б вилучили з навчального плану за ОП? (1-2 дисципліни): Фізичне виховання, Філософія, Психологію, Ніякі. • Чи була особисто у вас ситуація, пов’язана з необхідністю оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів? Ні – 83,3%; • Чи відома вам можливість оскарження результатів екзамену та процедура реалізації цієї можливості ? Так – 83,3%; • Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики практичних завдань та завдань до самостійної роботи та методичних рекомендацій до їх виконання? Так – 100%; • Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики курсових робіт / дипломних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? (У разі наявності) Так – 100%; • Чи задоволені ваші потреби щодо отримання додаткової інформації з дисциплін у поза аудиторний час? Так – 100%; • В яких формах позааудиторної роботи ви зацікавлені? – Самостійне вивчення матеріалу, факультатив, праця у інтернеті • Чи хотіли б Ви бути залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП? Так – 16,7%; • Чи вистачає Вам часу на виконання завдань, винесених на самостійну роботу? Так – 100%; • Вкажіть причини нестачі часу на виконання вами завдань, винесених на самостійну роботу, якщо такі є: Часу достатньо – 83,3%, Не вміння раціонально організовувати власний час – 16,7%. • Оцініть значущість залучення практиків, експертів та представників роботодавців до викладання на ОП (1 – Зовсім неважливо, 5 – Дуже важливо) – 4,1; • Чи з’явилися у вас нові сфери працевлаштування у зв’язку із навчанням на даній ОП? –Ні 66,7 %; • Які поради та рекомендації ви могли б надати для підвищення ефективності навчання на ОП? Вивчати більше предметів пов’язаних з програмування. Більше практики, менше води Через розвиток технологій усі тести можно робити через ШІ за 5 хвилин. Треба робити більше відкритих питань та менше тестів Зосередження уваги на професійних дисциплінах • Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? – 83,3%. • Оцініть задоволеність викладанням на ОП в цілому (1 – Повністю не задоволений, 10 – Повністю задоволений) – 7,5; • Чи застосовували викладачі різні способи подачі навчального матеріалу, які враховували індивідуальні особливості студентів вашої групи? – 50%; • Оцініть об’єктивність оцінювання викладачами ваших навчальних результатів з дисциплін – Так, об’єктивно, без зауважень – 83,3%; • Оцініть якість викладання для кожного з викладачів (для всіх викладачів) – Все сподобалося – Нечуйвітер Олеся Петрівна, Купріянов Олександр Володимирович, Трохимчук Сергій Миколайович. • Лекції (практичні) яких викладачів Вам запам’яталися найбільше? – Нечуйвітер Олеся Петрівна, Купріянов Олександр Володимирович, Трохимчук Сергій Миколайович. • З якими викладачами ви досягли найбільшої взаємодії? (1-2 прізвища) – Нечуйвітер Олеся Петрівна, Купріянов Олександр Володимирович, Трохимчук Сергій Миколайович. • З якими викладачами ви досягли найменшої взаємодії? (1-2 прізвища) – немає. Аналіз результатів відповідей студентів на загальні питання, дозволяє зробити висновок, що здобувачі освіти, в цілому, задоволені освітньою програмою та рівнем викладання. Також слід відмітити високі бали на питання, що стосується рекомендацій іншим, щодо навчання за даною ОП. Це теж свідчить про переосмислення ними загальної концепції навчання. 3. За результатами аналізу опитування здобувачів освіти за освітньою програмою Комп’ютерні науки ступеня вищої освіти «бакалавр» пропонується ввести такі зміни в організацію та проведення навчального процесу на наступний навчальний рік: • проводити професійно-спрямовані тренінги; • проводити роботу щодо майбутнього працевлаштування бакалаврів • ознайомити бакалаврів щодо процедури вибору вибіркових дисциплін.

[згорнути]
Здобувачі вищої освіти за освітньою програмою «Прикладна математика» ступеня вищої освіти «PhD» проходили опитування за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTJ9kEmGaGn0OC_U7j74wqvtewQUdb3HFhrxociepzPaV2Ew/viewform

2. В опитування прийняли участь 70% студентів (7 осіб). 3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки: • Відповідність навчання відповідає вище принципам студентоцентрованості – 9,29; • Чи було Вам заздалегідь відомо перелік обов’язкових навчальних дисциплін на семестр? Так – 85,7%; • Чи доступна була для Вас інформація щодо переліку вибіркових навчальних дисциплін на семестр? Так – 71,4%; • Коли ви отримали усю необхідну інформацію щодо цілей і змісту дисципліни та порядку і критеріїв її оцінювання? Від викладача на початку 60%; • Якщо вам щось незрозуміло або бракує якоїсь інформації, чи є у вас можливість отримати її чи уточнити? Так, Під час занять 60%; • Які дисципліни, на вашу думку, під час навчання були для вас особливо цікавими, цінними, важливими? (1-2 дисципліни): Іноземна мова, управління науковими проєктами, українське наукове мовлення , філософія • Які дисципліни, на вашу думку, під час навчання були для вас НЕ особливо цікавими, цінними, важливими? (1-2 дисципліни): Філософія, Кожна дисципліна цікава по-своєму, але бажано, щоб деякі з них, як філософія, були більш вузько пов’язані зі спеціалізацією “Прикладна математика”, наприклад через курс “Філософія математики”. • Які дисципліни Ви б додали до навчального плану за ОП? (1-2 дисципліни): “Філософію математики” до навчального плану, “Іноземна мова з професійним спрямуванням”, щоб доповнити “Іноземну мову в академічному середовищі” дисципліною, яка б безпосередньо відповідала спеціалізації “Прикладна математика”, Історія України. • Які дисципліни Ви б вилучили з навчального плану за ОП? (1-2 дисципліни): Філософія, Замість вилучення дисциплін, я б доповнив навчальний план новими курсами, розділивши філософію та іноземну мову на два модулі: загальноакадемічний і спеціалізований за напрямом “Прикладна математика”. • Чи була особисто у вас ситуація, пов’язана з необхідністю оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів? Ні – 100%; • В яких формах позааудиторної роботи ви зацікавлені? – Майстеркласи, тренінги, конультації, участ у науковій роботі • Чи вистачає Вам часу на виконання завдань, винесених на самостійну роботу? Так – 42,9%; • Оцініть значущість залучення практиків, експертів та представників роботодавців до викладання на ОП (1 – Зовсім неважливо, 5 – Дуже важливо) – 4,3; • Чи з’явилися у вас нові сфери працевлаштування у зв’язку із навчанням на даній ОП? –Ні 42,9 %; • Чи хотіли б Ви бути залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП? –Так 28,6%; • Хто з викладачів кафедри іншомовної підготовки, європейської інтеграції та міжнародного співробітництва проводив у Вас лекції (практичні) в осінньому семестрі? Корнюш Н.В., Тупченко В.В. • Хто з викладачів кафедри краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук проводив у Вас лекції (практичні) в осінньому семестрі? Воловчук Н.М., Чуєшкова О.В. • Чи застосовували викладачі різні способи подачі навчального матеріалу, які враховували індивідуальні особливості здобувачів вашої групи? Воловчук Н.М. – 6, Чуєшкова О.В. – 7, Корнюш Н.В. – 7. • Оцініть об’єктивність оцінювання викладачами Ваших навчальних результатів з дисциплін. Воловчук Н.М. – 7, Чуєшкова О.В. -7, Корнюш Н.В. – 7. • Оцініть якість викладання для кожного з викладачів. Дуже цікаво. Воловчук Н.М. – 6, Чуєшкова О.В. – 6, Корнюш Н.В. – 6. • З якими викладачами в Вас склалися найкращі відносини? Чуєшкова О.В., З усіма, Викладачі завжди ставилися до нас з розумінням і підтримкою. • Оцініть задоволеність викладанням на ОНП в цілому. – 9. • Оцініть наскільки виправдані Ваші очікування від навчання на ОНП. – 8.57. • Які поради та рекомендації Ви могли б надати для підвищення ефективності навчання на ОНП? 1) Було б важливо, якби деякі курси, такі як філософія та англійська мова, включали модулі, безпосередньо пов’язані зі спеціальністю “Прикладна математика”. 2) Я б рекомендував записувати онлайн-заняття, щоб студенти та аспіранти могли переглядати їх у зручний для себе час, сприяючи кращому засвоєнню матеріалу та надаючи можливість повернутися до складних тем. 3)Було б корисно надати аспірантам академічні електронні адреси, що спростить звернення до міжнародних академічних ресурсів та дозволить легко підтверджувати свій статус студента PhD для отримання льготного доступу до наукових джерел або сервісів. 4) Замість традиційних екзаменів або тестів я пропоную додавати проектні завдання до кожної дисципліни. Наприклад, у курсі “Іноземна мова в академічному середовищі” завданням може бути написання наукової статті англійською мовою, яка буде доповнена захистом через 10-хвилинну презентацію, також англійською мовою. Після виступу аспірант отримує запитання від комісії. 5) Організувати внутрішні онлайн-конференції з метою поліпшення навичок публічних виступів, що стає ключовим аспектом академічного розвитку, адже, крім публікації статей, необхідно вміти ефективно захищати свої дослідження. Це виявиться надзвичайно корисним при захисті дисертації, оскільки вміння виступати — це навик, який потребує регулярних тренувань та підготовки. Такі заходи можна розглядати як цінні тренінги або форму позааудиторної роботи, що сприяє розвитку вмінь, необхідних для ефективного представлення наукових досягнень. • Чи рекомендували б дану спеціальність та ОНП своїм знайомим? Так. – 100 %. • Аналіз результатів відповідей студентів на загальні питання, дозволяє зробити висновок, що здобувачі освіти, в цілому, задоволені освітньою програмою та рівнем викладання. Також слід відмітити високі бали на питання, що стосується рекомендацій іншим, щодо навчання за даною ОП.

[згорнути]

 

 

 

Результати опитування здобувачів освіти за освітніми програмами

2022-2023 осінь

Роботодавці, у яких працюють випускники за освітньою програмою Професійна освіта (Комп’ютерні технології), проходили опитування за посиланням: https://docs.google.com/forms/u/5/d/e/1FAIpQLSfKLaaS31W6ppigRuVebYNhAjqp7o4nFn4GvqDP62WWMHMM1w/viewform

В опитуванні взяли участь 2 представників таких організацій та закладів освіти, де працюють випускники освітньої програми Професійна освіта (Комп’ютерні технології):
– Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 154 Харківської міської ради Харківської області – 2 викладачі інформатики та комп’ютерних технологій;
– Комунальний заклад “Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів N 93 Харківської міської ради Харківської області імені В.В. Бондаренка” – 3 викладача інформатики.
1. Чи відповідає посада яку вони обіймають рівню вищої освіти який вони здобули в УІПА? Так. – 100%.
2. Які з наведених нижче чинників мають, на Вашу думку, найбільший вплив на ефективність професійної діяльності фахівця та його кар’єрне зростання?
Рівень знань, вмінь і навичок – 4;
Стратегічне мислення – 5
Націленість на кінцевий результат – 5;
Здатність працювати в колективі, команді – 4,5;
Здатність ефективно представляти себе й результати своєї праці – 4,5;
Націленість на кар’єрне зростання і професійний розвиток – 4,5;
Навички управління персоналом, колективом – 4,5;
Ерудованість, загальна культура, комунікабельність – 5;
Володіння інформаційними та комунікаційними технологіями – 5;
Ведення ділової документації – 3,5.
3. Наскільки Ви задоволені рівнем професійної підготовки випускників УІПА, які працюють у Вас в організації/установі?
Високий рівень підготовки – 4,5.
4. Наскільки Ви зацікавлені в прийомі на роботу випускників УІПА?
Повністю зацікавлений – 5 (100%)
5. Наведіть, будь ласка, свою оцінку УІПА, як закладу вищої освіти, за такими критеріями
Ділова репутація, імідж закладу – 4,5;
Конкурентоспроможність освітніх послуг – 4,5;
Якість освітніх послуг – 5;
Зміст навчальних програм – 5;
Використання новітніх, інтерактивних методів навчання – 5;
6. Оцініть якості та навички випускників УІПА за п’ятибальною шкалою
Рівень знань, вмінь і навичок – 4,5;
Стратегічне мислення – 4,5;
Націленість на кінцевий результат – 5;
Здатність працювати в колективі, команді – 5;
Здатність ефективно представляти себе й результати своєї праці – 4;
Націленість на кар’єрне зростання і професійний розвиток – 4;
Навички управління персоналом, колективом – 4;
Ерудованість, загальна культура, комунікабельність – 4,5;
Володіння інформаційними та комунікаційними технологіями – 4,5;
Ведення ділової документації – 4,5.
7. Надайте свій коментар або побажання щодо компетентностей (знань, умінь, навичок та інше), що надаються під час підготовки в УІПА:
– Надавати увагу структурі уроку в НУШ, критеріям оцінювання, визначення компетентностей;
– Всі навчальні дисципліни, що викладаються при підготовці фахівців-освітян повинні бути орієнтовані на практичну діяльність, розвиток інформаційно-комунікаційних компетентностей та формування

[згорнути]
Випускники за освітньою програмою Професійна освіта (Комп"ютерні технології) ступеня вищої освіти «магістр» проходили опитування за посиланням: https://forms.gle/sZPH1VNfYnHpp1qR6

2. В опитування взяли участь 10 випускників.
3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки:
• Чи працюєте ви за спеціальністю, яку отримали в УІПА? Так. – 50%; •
Чи відповідає посада яку ви обіймаєте знанням, умінням та навичкам які ви здобули в УІПА? Так. – 50%;
• Я задоволений(а) рівнем отриманих знань та умінь – 3,7;
• Навчання було сучасне та практично орієнтоване – 3,8;
• Оцінювання знань відбувалось прозоро та чесно – 4,7;
• Викладачі використовували сучасні педагогічні методи (майстер-клас, навчальні дискусії, мозковий штурм, тренінги, ділові ігри, кейси та ін. ) – 4,1;
• Професорсько-викладацький склад кваліфіковано та доброзичливо сприяв моєму навчанню в академії – 4,4;
• Проходження виробничих практик сприяло підвищенню моїх знань та практичних навичок – 3,5;
• Я мав вільний доступ до електронних інформаційних ресурсів академії – 4,3;
• Допоміжний персонал деканату, кафедр та бібліотеки кваліфіковано та доброзичливо сприяв моєму навчанню – 4,3;
• Академія сприяла моєму працевлаштуванню – 2,9;
• Кваліфікація викладачів відповідає тим дисциплінам, які вони викладають – 4,7.
• Чого мене, на мою думку, НЕ НАВЧИЛИ, а це потрібно на сучасному ринку праці?
Презентації себе як майбутнього співробітника, більш новітнім технологіям у програмуванні, навчали за старими методичками їх реально треба міняти кожний рік, фінансовій грамотності та створенню резюме, не навчили Hard Skills спеціальним умінням та знанням, достатнім для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності.
• Які дисципліни, на вашу думку, необхідно ВВЕСТИ до освітнього процесу?
Дисципліни з веб-розробки, Основи фінансової грамотності, більше реальної практики, Дисципліни пов’язані з основними видами сучасного фрілансу, Більше предметів за фахом. •Які дисципліни на вашу, думку, необхідно ВИВЕСТИ з освітнього процесу?
Природознавство. Зменшити кількість педагогічних дисциплін.
• Хто з викладачів вам запам’ятався найбільше?
Ковальська В.С. та Штефан Л.В., Нечуйвітер О.П., Штефан Л.В.,, Купріянов О.В., Литвин О. М. та О.О. Литвин.
• Інші пропозиції щодо покращення якості освіти та освітнього процесу в УІПА.
Більше мотивації для студентів, більше уваги до спеціалізації студентів.
• Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? Так. – 70%.
4. Аналіз результатів випускників дозволяє зробити висновок про досить високий рівень підготовки за даною освітньою програмою. Проте, результати анкетування свідчать про необхідність внести такі зміни в навчальний процес:
• Посилити увагу питанням працевлаштування випускників;
• Переглянути навчальний план та освітню програму з позиції оновлення змісту модулів в нормативних та вибіркових дисциплінах

[згорнути]
Випускники за освітньою програмою Професійна освіта (Комп"ютерні технології) ступеня вищої освіти «бакалавр» проходили опитування за посиланням: https://forms.gle/sZPH1VNfYnHpp1qR6

2. В опитування взяли участь 5 випускників.
3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки:
• Чи працюєте ви за спеціальністю, яку отримали в УІПА? Так. – 60%;
• Чи відповідає посада яку ви обіймаєте знанням, умінням та навичкам які ви здобули в УІПА? Так. – 80%; •
Я задоволений(а) рівнем отриманих знань та умінь – 4,2;
• Навчання було сучасне та практично орієнтоване – 4;
• Оцінювання знань відбувалось прозоро та чесно – 4,2;
• Викладачі використовували сучасні педагогічні методи (майстер-клас, навчальні дискусії, мозковий штурм, тренінги, ділові ігри, кейси та ін. ) – 4,4;
• Професорсько-викладацький склад кваліфіковано та доброзичливо сприяв моєму навчанню в академії – 4,4;
• Проходження виробничих практик сприяло підвищенню моїх знань та практичних навичок – 4;
• Я мав вільний доступ до електронних інформаційних ресурсів академії – 5;
• Допоміжний персонал деканату, кафедр та бібліотеки кваліфіковано та доброзичливо сприяв моєму навчанню – 4,4;
• Академія сприяла моєму працевлаштуванню – 2,2;
• Кваліфікація викладачів відповідає тим дисциплінам, які вони викладають – 4,2.
• Чого мене, на мою думку, НЕ НАВЧИЛИ, а це потрібно на сучасному ринку праці?
Базовий менеджмент в роботі та організаціях, як вчитися все життя.
• Які дисципліни, на вашу думку, необхідно ВВЕСТИ до освітнього процесу?
Більше ІТ направлень, фінансову грамотність.
• Які дисципліни на вашу, думку, необхідно ВИВЕСТИ з освітнього процесу? Не знаємо.
• Хто з викладачів вам запам’ятався найбільше? Нечуйвітер О.П., Трохимчук С.М., Купріянов О.В., Білоцерківська Ю.О.
• Інші пропозиції щодо покращення якості освіти та освітнього процесу в УІПА.
Більше співпраці з підприємствами і перехід до дуальної форми освіти.
• Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? Так.– 80%.
4. Аналіз результатів випускників за освітньою програмою Професійна освіта (Комп’ютерні технології) ступеня вищої освіти «бакалавр» дозволяє зробити висновок про досить високий рівень підготовки за даною освітньою програмою. Проте, результати анкетування свідчать про необхідність внести такі зміни в навчальний процес:
• Посилити увагу питанням працевлаштування випускників в IT-компаніях;
• Переглянути освітню програму з позиції оновлення змісту й назв нормативних та вибіркових освітніх компонент, а саме у навчальний план освітньої програми Професійна освіта (Комп’ютерні технології) до нормативних віднести дисципліни «Основи алгоритмізації і програмування», «Операційні системи», «Комп’ютерні системи і мережі», «Графіка та візуалізація», «Сучасні інформаційні та цифрові технології», «Цілісність та безпека інформації», які забезпечать набуття здобувачами освіти загальних та фахових компетенцій.

[згорнути]
Здобувачі вищої освіти за освітньою програмою «Інформаційні технології у бізнесі» ступеня вищої освіти «бакалавр» проходили опитування за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV4fVdylhXx3riVVcQHn67Xnf931OeV7fe796YtroiPqEywg/viewform

2. В опитування прийняли участь 44% студентів (8 осіб).
3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки:
• Відповідність навчання відповідає вище принципам студентоцентрованості – 8,6;
• Наскільки ви були проінформовані стосовно критеріїв оцінювання, контрольних заходів з навчальних дисциплін? – 87,5%;
• У випадку пропуску вами певної навчальної інформації або її недостатнього розуміння чи була у вас додаткова можливість отримати її або уточнити: Так, в межах навчальних занять – 50%;
• Чи доступною була для вас інформація від викладачів щодо змісту, очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання з навчальних дисциплін? – Інформація повторювалася на різних етапах навчання – 50%;
• Чи було Вам заздалегідь відомо перелік обов’язкових навчальних дисциплін на семестр? Так. – 87,5%;
• Чи доступна була для Вас інформація щодо переліку вибіркових навчальних дисциплін на семестр? Так. – 75%;
• Оцініть наявність зворотнього зв’язку від викладачів щодо наступних моментів за 5-бальною шкалою – результат вашого навчання – 4,3; – порад щодо покращення результатів – 4,4; – щодо значущості отриманих компетентностей щодо подальшого навчання – 4,0; – щодо значущості отриманих компетентностей щодо подальшої професійної діяльності – 4,1; – щодо виконання завдань під час самостійної роботи (домашні контрольні роботи, курсові роботи) – 4,3.
• Оцініть наскільки виявилися виправдані ваші очікування від навчання на ОП (1 – Повністю не виправдані, 10 – Повністю виправдані) – 8,4;
• Які дисципліни, на вашу думку, під час навчання були для вас особливо цікавими, цінними, важливими? (1-2 дисципліни): Іноземна мова, Цілісність та безпека інформації, Імітаційне моделювання, Операційні системи, Основи сучасних мов програмування, Основи комп’ютерних технологій, ІКТ, Вища математика, Тренінг, Інтелектуальна власність, Інформаційні технології управління малим бізнесом
• Які дисципліни, на вашу думку, під час навчання були для вас НЕ особливо цікавими, цінними, важливими? (1-2 дисципліни): Інтелектуальна власність, Інноваційний менеджмент, Інженерна творчість, Право, ТЦУ, Історичні та соціально політичні студії, Особистісне зростання, Всi важливi, Немає таких, Іноземна мова професійно-ділового спілкування.
• Які дисципліни Ви б додали до навчального плану за ОП? (1-2 дисципліни). Дисципліни з поглибленим вивченням мов програмування, Англійська за професійним спрямуванням, достатньо, мову програмування javascrip, phiton, Економiчна вихованiсть у бiзнесi.
• Які дисципліни Ви б вилучили з навчального плану за ОП? (1-2 дисципліни): Інтелектуальна власність, Інноваційний менеджмент, Інженерна творчість, Право, ТЦУ, Технології особистісного зростання і навчання, нiякi, Мобiльнi та Web платформи.
• Чи була особисто у вас ситуація, пов’язана з необхідністю оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів? Ні – 100%;
• Чи відома вам можливість оскарження результатів екзамену та процедура реалізації цієї можливості ? – Так – 75%;
• Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики практичних завдань та завдань до самостійної роботи та методичних рекомендацій до їх виконання? Так. – 100%;
• Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики курсових робіт / дипломних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? (У разі наявності) Так. – 100%; • Чи задоволені ваші потреби щодо отримання додаткової інформації з дисциплін у поза аудиторний час? Так. – 100%;
• В яких формах позаудиторної роботи ви зацікавлені? – Лекції та практичні завдання у онлайн форматі, Наукові роботи, в нiяких, Тести, реферат.
• Чи хотіли б Ви бути залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП? Так. – 25%;
• Чи вистачає Вам часу на виконання завдань, винесених на самостійну роботу? Так. – 87,5%;
• Вкажіть причини нестачі часу на виконання вами завдань, винесених на самостійну роботу, якщо такі є: Часу достатньо – 62,5%, Недостатній рівень тайм-менеджменту – 12,5%.
• Оцініть значущість залучення практиків, експертів та представників роботодавців до викладання на ОП (1 – Зовсім неважливо, 5 – Дуже важливо) – 3,4;
• Чи з’явилися у вас нові сфери працевлаштування у зв’язку із навчанням на даній ОП? – 37,5 %;
• Які поради та рекомендації ви могли б надати для підвищення ефективності навчання на ОП? – Поглиблене вивчення англійської; – Усе сподобалось; – Налаштуватися на випуск айтішників, вибір потрібних предметів у сфері ІТ. Програмування для програмістів, менеджмент для менеджерів, тестування для випробувачів. Залучення справжніх фахівців для якихось прикладів. Додати предмети, які показують на живому досвіді модель роботи в компанії; – Давати можливість студентам сказати їм, що саме їх цікавить у даному предметі, даючи невеликий список прикладів або вибірку тим, якій можна буде приділити більше часу, і розібрати більше прикладів та ситуацій (теми, предмети, сфери).
• Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? Так. – 100%.
• Оцініть задоволеність викладанням на ОП в цілому (1 – Повністю не задоволений, 10 – Повністю задоволений) – 9,1;
• Чи застосовували викладачі різні способи подачі навчального матеріалу, які враховували індивідуальні особливості студентів вашої групи? Так. – 100%;
• Оцініть об’єктивність оцінювання викладачами ваших навчальних результатів з дисциплін. Так, об’єктивно, без зауважень. – 100%;
• Оцініть якість викладання для кожного з викладачів (для всіх викладачів). Все сподобалося. – 80%;
• Лекції (практичні) яких викладачів Вам запам’яталися найбільше? Нечуйвітер Олеся Петрівна, Бондаренко Тетяна Сергіївна, Трохимчук Сергій Миколайович, Хурдей Євгенія Леонідівна.
• З якими викладачами ви досягли найбільшої взаємодії? (1-2 прізвища) Нечуйвітер Олеся Петрівна, Купріянов Олександр Володимирович, Трохимчук Сергій Миколайович, Бондаренко Тетяна Сергіївна, Хурдей Євгенія Леонідівна.
• З якими викладачами ви досягли найменшої взаємодії? (1-2 прізвища) – немає. Аналіз результатів відповідей студентів на загальні питання, дозволяє зробити висновок, що здобувачі освіти, в цілому, задоволені освітньою програмою та рівнем викладання. Слід відмітити незадоволеність деяких бакалаврів відсутністю самостійності під час обирання тематики курсових й дипломних робіт. Також слід відмітити високі бали на питання, що стосується задоволеністю якістю викладання та рекомендацій іншим, щодо навчання за даною ОП. Це теж свідчить про переосмислення ними загальної концепції навчання.
4. За результатами аналізу опитування здобувачів освіти за освітньою програмою Інформаційні технології у бізнесі ступеня вищої освіти «бакалавр» пропонується ввести такі зміни в організацію та проведення навчального процесу на наступний навчальний рік:
• надати змогу майбутнім бакалаврам більш самостійно обирати теми курсових робіт;
• залучати бакалаврів до розроблення ОП;
• проводити професійно-спрямовані тренінги;
• проводити роботу щодо майбутнього працевлаштування бакалаврів;
• ознайомити бакалаврів щодо процедури вибору вибіркових дисцип

[згорнути]
Здобувачі вищої освіти за освітньою програмою «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» ступеня вищої освіти «магістр» проходили опитування за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpjiuJ3voWtdieGrRCAKvYO8R063-qGhJvpQevP9YhL2cSDQ/viewform

2. В опитування прийняли участь 5% студентів (14 осіб).
3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки:

• Відповідність навчання відповідає вище принципам студентоцентрованості – 8,5;
• Наскільки ви були проінформовані стосовно критеріїв оцінювання, контрольних заходів з навчальних дисциплін? Так. – 85,7%;
• У випадку пропуску вами певної навчальної інформації або її недостатнього розуміння чи була у вас додаткова можливість отримати її або уточнити. Так, в межах навчальних занять – 85,7%;
• Чи доступною була для вас інформація від викладачів щодо змісту, очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання з навчальних дисциплін? Інформація повторювалася на різних етапах навчання – 50%;
• Чи було Вам заздалегідь відомо перелік обов’язкових навчальних дисциплін на семестр? Так. – 92,9%;
• Чи доступна була для Вас інформація щодо переліку вибіркових навчальних дисциплін на семестр? Так. – 42,9%;
• Оцініть наявність зворотного зв’язку від викладачів щодо наступних моментів за 5-бальною шкалою: – результат вашого навчання – 4,3; – порад щодо покращення результатів – 4,4; – щодо значущості отриманих компетентностей щодо подальшого навчання – 4,4; – щодо значущості отриманих компетентностей щодо подальшої професійної діяльності – 3,9; – щодо виконання завдань під час самостійної роботи (домашні контрольні роботи, курсові роботи) – 4,3.
• Оцініть наскільки виявилися виправдані ваші очікування від навчання на ОП (1 – Повністю не виправдані, 10 – Повністю виправдані) – 7,6;
• Які дисципліни, на вашу думку, під час навчання були для вас особливо цікавими, цінними, важливими? (1-2 дисципліни): Управління програмними проектами, Інформаційно-цифрові засоби та ресурси у професійній діяльності, Англійська мова, Психологія, Комп’ютерні технології в галузі, Інноваційні методи цифровізації професійної галузі, Психологія особистості, мислення й мотивації у професійній освіті.
• Які дисципліни, на вашу думку, під час навчання були для вас НЕ особливо цікавими, цінними, важливими? (1-2 дисципліни): Основні концепції і нові підходи до вирішення проблем професійної сфери, Інноваційні технології та педагогічне консультування в професійній освіті, Концепція сучасного природознавства, Основні концепції педагогічної діяльності.
• Які дисципліни Ви б вилучили з навчального плану за ОП? (1-2 дисципліни): Основні концепції і нові підходи до вирішення проблем професійної сфери, Педагогічне проєктування в інноваційному просторі, Інформаційно-цифрові засоби та ресурси у професійній діяльності, Інноваційні технології та педагогічне консультування в професійній освіті, Концепція сучасного природознавства, Педагогіка.
• Чи була особисто у вас ситуація, пов’язана з необхідністю оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів? Ні. – 92,9%;
• Чи відома вам можливість оскарження результатів екзамену та процедура реалізації цієї можливості ? Так. – 23,1%;
• Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики практичних завдань та завдань до самостійної роботи та методичних рекомендацій до їх виконання? Так. – 85,7%;
• Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики курсових робіт / дипломних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? (У разі наявності) Так. – 92,9%; • Чи задоволені ваші потреби щодо отримання додаткової інформації з дисциплін у поза аудиторний час? Так. – 92,9%;
• В яких формах позааудиторної роботи ви зацікавлені? Консультації, тренінги, вебінари, марафони, робота, групові творчі ігри.
• Чи хотіли б Ви бути залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП? Так. – 14,3%;
• Чи вистачає Вам часу на виконання завдань, винесених на самостійну роботу? Так. – 57,1%;
• Вкажіть причини нестачі часу на виконання вами завдань, винесених на самостійну роботу, якщо такі є: Часу достатньо – 21,4%, Завеликий обсяг завдань – 7,1%, Не вміння раціонально організовувати власний час – 21,4%; Складність поєднання навчання та роботи для вас особисто – 35,7%, Недостатній рівень тайм-менеджменту– 7,1%, Блекаут – 7,1%;
• Оцініть значущість залучення практиків, експертів та представників роботодавців до викладання на ОП (1 – Зовсім неважливо, 5 – Дуже важливо) – 4,1;
•Чи з’явилися у вас нові сфери працевлаштування у зв’язку із навчанням на даній ОП? – 42,9 %;
• Які поради та рекомендації ви могли б надати для підвищення ефективності навчання на ОП? – прибрати бали за безпосередню участь на занятті й поставити на практичні; – більше фахових предметів, та іноземної мови; – більше практичних навичок з цифрових технологій.
• Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? Так. – 85,7%.
• Оцініть задоволеність викладанням на ОП в цілому (1 – Повністю не задоволений, 10 – Повністю задоволений) – 8,3;
• Чи застосовували викладачі різні способи подачі навчального матеріалу, які враховували індивідуальні особливості студентів вашої групи? Так. – 58,3%;
• Оцініть об’єктивність оцінювання викладачами ваших навчальних результатів з дисциплін . Так, об’єктивно, без зауважень – 92,9%;
• Оцініть якість викладання для кожного з викладачів – для всіх викладачів. Все сподобалося (92,9%);
• Лекції (практичні) яких викладачів Вам запам’яталися найбільше? Нечуйвітер Олеся Петрівна, Литвин Олег Миколайович, Купріянов Олександр Володимирович, Литвин Олег Олегович.
• З якими викладачами ви досягли найбільшої взаємодії? (1-2 прізвища) Нечуйвітер Олеся Петрівна.
• З якими викладачами ви досягли найменшої взаємодії? (1-2 прізвища) – немає. Аналіз результатів відповідей студентів на загальні питання, дозволяє зробити висновок, що здобувачі освіти, в цілому, задоволені освітньою програмою та рівнем викладання. Також слід відмітити високі бали на питання, що стосується задоволеністю якістю викладання та рекомендацій іншим, щодо навчання за даною ОП. Це теж свідчить про переосмислення ними загальної концепції навчання. У спеціальній частині опитування магістри висловили побажання, щодо модернізації змістового наповнення дисциплін, а саме: додати змістові модулі на актуальну нині тематику організації дистанційного навчання з розробкою, адаптацією і впровадженням цифрових освітніх ресурсів.
4. За результатами аналізу опитування здобувачів освіти за освітньою програмою Професійна освіта (Комп’ютерні технології) ступеня вищої освіти «магістр» пропонується ввести такі зміни в організацію та проведення навчального процесу на наступний навчальний рік: – переглянути нормативні та вибіркові компоненти щодо модернізації змістового наповнення дисциплін; – надати змогу майбутнім магістрам самостійно обирати теми курсових та дипломних робіт; – залучати магістрів до розроблення ОП; – проводити професійно спрямовані тренінги.

[згорнути]
Здобувачі вищої освіти за освітньою програмою «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» ступеня вищої освіти «бакалавр» проходили опитування за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEcWqVjcIRh75HebJO6sBOGiAvKZ C45SDDfzE88WBAEzB0_A/viewform

2. В опитування прийняли участь 56% студентів (40 осіб).
3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки:
• Відповідність навчання відповідає вище принципам студентоцентрованості – 7,6;
• Наскільки ви були проінформовані стосовно критеріїв оцінювання, контрольних заходів з навчальних дисциплін? – 70%;
• У випадку пропуску вами певної навчальної інформації або її недостатнього розуміння чи була у вас додаткова можливість отримати її або уточнити? Так, в межах навчальних занять – 57,5%;
• Чи доступною була для вас інформація від викладачів щодо змісту, очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання з навчальних дисциплін? На початку вивчення конкретної дисципліни– 40%;
• Чи було Вам заздалегідь відомо перелік обов’язкових навчальних дисциплін на семестр? Так. – 90%;
• Чи доступна була для Вас інформація щодо переліку вибіркових навчальних дисциплін на семестр? Так. – 57,5%;
• Оцініть наявність зворотнього зв’язку від викладачів щодо наступних моментів за 5-бальною шкалою – результат вашого навчання – 3,8; – порад щодо покращення результатів – 3,7; – щодо значущості отриманих компетентностей щодо подальшого навчання – 4,1; – щодо значущості отриманих компетентностей щодо подальшої професійної діяльності – 3,6; – щодо виконання завдань під час самостійної роботи (домашні контрольні роботи, курсові роботи) – 3,9;
• Оцініть наскільки виявилися виправдані ваші очікування від навчання на ОП (1 – Повністю не виправдані, 10 – Повністю виправдані) – 7,4;
• Які дисципліни, на вашу думку, під час навчання були для вас особливо цікавими, цінними, важливими? (1-2 дисципліни): Комп’ютерні технології, С++, Іноземна мова, Основи комп’ютерних технологій, Основи програмування, Вища математика, Програмна інженерія, Фізичне виховання, Історія, Педагогіка, Методика, Комп’ютерні системи та мережі, Всі, Загальна та вікова психологія, Штучний інтелект, Мобільні та веб платформи, Графіка та візуалізація.
• Які дисципліни, на вашу думку, під час навчання були для вас НЕ особливо цікавими, цінними, важливими? (1-2 дисципліни): Історичні та соціально політичні студії, Фізичне виховання, Технології особистісного зростання, Таких не було, всі дуже цікаві, Програмування, Професійна та корекційна педагогіка, Алгоритми та методи обчислень, Англійська мова, Загальна та вікова психологія, Європейська інтеграція, Політологія, Комп’ютерні мережі, Педагогіка, python, Психодіагностики, Методика професійного навчання.
• Які дисципліни Ви б додали до навчального плану за ОП? (1-2 дисципліни): Вивчення JavaScript, Більше Програмної інженерії, все влаштовує, Основи дизайну, фотошоп, Роботи з анімацією та роботи з 3D моделями, або більше робіт з кодом для візуалізації, Роботи з базами даних, мова програмування C#, Кіберспорт 1, кіберспорт 2, Математика, Дисципліни пов’язані більше з професією, щось зв’язане з геймдизайном, Правознавство, Дисципліни пов’язані з більшою кількістю програмування кодом та візуалізацією, роботи з платформами для створення сцен, реалізації сцен, та більше поглибленної роботи з текстовими процесорами та графічними редакторами, Основи комп‘ютерних технологій, Штучний інтелект, Програмування, Вища математика Іноземна мова, javascript, Програмування, HTML, CSS, Українська мова, Більше програмування, Психологію.
• Які дисципліни Ви б вилучили з навчального плану за ОП? (1-2 дисципліни): Фізичне виховання, Немає таких, Технології особистісного зростання, Програмування, Політологія, Педагогіка, Європейська інтеграція та управління міжнародними проектами, Загальна та вікова психологія, Історичні та соціально-політичні студії, С#, Психодіагностики.
• Чи була особисто у вас ситуація, пов’язана з необхідністю оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів? Ні. – 75%;
• Чи відома вам можливість оскарження результатів екзамену та процедура реалізації цієї можливості ? Так. – 50%;
• Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики практичних завдань та завдань до самостійної роботи та методичних рекомендацій до їх виконання? Так. – 92,5%;
• Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики курсових робіт / дипломних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? (У разі наявності) Так. – 92,5%;
• Чи задоволені ваші потреби щодо отримання додаткової інформації з дисциплін у поза аудиторний час? Так. – 82,5%;
• В яких формах позаудиторної роботи ви зацікавлені? Ніяких, Практика, Програмування, Секція волейболу, Семінари, майстер-класи, Настільний теніс, влаштовують наявні формати, Креативні завдання, Семінари, Мовна година, Тренінги, Частково у лекційних формах, Екскурсії, тренінги, майстер-клас, вебінари, розмова з психологом, Відпочинок, Проходження курсів та самостійно опанування матеріалу, В дистанційному навчанні, Виконання практичних завдань з програмування, Бесіди за круглим столом, Диспути, Розроблення проектів у IT напрямку, Практика в академії, Лекції.
• Чи хотіли б Ви бути залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП? Так. – 30,8%;
• Чи вистачає Вам часу на виконання завдань, винесених на самостійну роботу? Так. – 70%;
• Вкажіть причини нестачі часу на виконання вами завдань, винесених на самостійну роботу, якщо такі є: Часу достатньо – 42,5%, Завеликий обсяг завдань – 20%, Не вміння раціонально організовувативласний час – 12,5%, Недостатній рівень тайм-менеджменту – 10%, Складність поєднання навчання та роботи для вас особисто – 7,5%, Російська збройна агресія, тобто напад на Україну – 2,5%, Зміна місця проживання та оформлення документів і тд – 2,5%, Воєнна агресія рф – 2,5%.
• Оцініть значущість залучення практиків, експертів та представників роботодавців до викладання на ОП (1 – Зовсім неважливо, 5 – Дуже важливо) – 4,1;
•Чи з’явилися у вас нові сфери працевлаштування у зв’язку із навчанням на даній ОП? Так. – 27,5 %;
• Які поради та рекомендації ви могли б надати для підвищення ефективності навчання на ОП? – ніяких математиків у програмуванні, лише програмісти; – навчати конкретно предметами, які допоможуть у майбутній професії (без педагогіки); – найняти компетентних робітників; – більше практики; – адаптація методичних матеріалів до дистанційного навчання; – більше практичних завдань: – додати дисципліну «Професійна англійська»; – підвищення значущості вивчення знань в житті.
• Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? Так. – 82,5%.
• Оцініть задоволеність викладанням на ОП в цілому (1 – Повністю не задоволений, 10 – Повністю задоволений) – 7,8;
• Чи застосовували викладачі різні способи подачі навчального матеріалу, які враховували індивідуальні особливості студентів вашої групи? Так. – 76,3%; • Оцініть об’єктивність оцінювання викладачами ваших навчальних результатів з дисциплін. Так, об’єктивно, без зауважень – 67,5%;
• Оцініть якість викладання для кожного з викладачів – для всіх викладачів – все сподобалося (70%);
• Лекції (практичні) яких викладачів Вам запам’яталися найбільше? Нечуйвітер Олеся Петрівна, Купріянов Олександр Володимирович, Трохимчук Сергій Миколайович. • З якими викладачами ви досягли найбільшої взаємодії? (1-2 прізвища) Купріянов Олександр Володимирович.
• З якими викладачами ви досягли найменшої взаємодії? (1-2 прізвища) Немає. Аналіз результатів відповідей студентів на загальні питання, дозволяє зробити висновок, що здобувачі освіти, в цілому, задоволені освітньою програмою та рівнем викладання. При опитуванні студенти зазначили перелік дисциплін, які вони хотіли би бачити в освітній програмі. Такий вибір запропонованих дисциплін обумовлений широким спектром напрямків ІТ сфери, за якими здобувачі освіти планують надалі розвивати свої компетентності. Важливо, що в той же час студенти поставили високі бали на питання, що стосується задоволеністю якістю викладання та рекомендацій іншим, щодо навчання за даною ОП.
4. За результатами аналізу опитування здобувачів освіти за освітньою програмою Професійна освіта (Комп’ютерні технології) ступеня вищої освіти «бакалавр» пропонується переглянути освітню програму щодо нормативних та вибіркових дисциплін та ввести такі зміни:
– до нормативних дисциплін віднести «Основи алгоритмізації і програмування», «Операційні системи», «Комп’ютерні системи і мережі», «Графіка та візуалізація», «Сучасні інформаційні та цифрові технології», «Цілісність та безпека інформації», які забезпечать набуття здобувачами освіти загальних та фахових компетенцій;
– переглянути перелік вибіркових дисциплін, які пропонує кафедра ІКТіМ для здобувачів освіти за освітньою програмою;
– проводити професійно-спрямовані тренінги, вебінари, семінари, круглі столи; – модернізувати роботу зі стейкхолдерами щодо майбутнього працевлаштування бакалаврів; – ознайомити бакалаврів щодо процедури вибору вибіркових дисциплін.

[згорнути]
Здобувачі вищої освіти за освітньою програмою «Комп"ютерні науки» ступеня вищої освіти «бакалавр» проходили опитування за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV4fVdylhXx3riVVcQHn67Xnf931OeV7fe796YtroiPqEywg/viewform

2.В опитування прийняли участь 61% студентів (11 осіб).
3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки:
• Відповідність навчання відповідає вище принципам студентоцентрованості – 7,5;
• Наскільки ви були проінформовані стосовно критеріїв оцінювання, контрольних заходів з навчальних дисциплін? – 100%;
• У випадку пропуску вами певної навчальної інформації або її недостатнього розуміння чи була у вас додаткова можливість отримати її або уточнити: Так, в межах навчальних занять – 54,5%;
• Чи доступною була для вас інформація від викладачів щодо змісту, очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання з навчальних дисциплін? На початку вивчення конкретної дисципліни – 54,5%;
• Чи було Вам заздалегідь відомо перелік обов’язкових навчальних дисциплін на семестр? Так – 90,9%;
• Чи доступна була для Вас інформація щодо переліку вибіркових навчальних дисциплін на семестр? Так – 54,5%;
• Оцініть наявність зворотнього зв’язку від викладачів щодо наступних моментів за 5-бальною шкалою: – результат вашого навчання – 4,2; – порад щодо покращення результатів – 3,7; – щодо значущості отриманих компетентностей щодо подальшого навчання – 3,8; – щодо значущості отриманих компетентностей щодо подальшої професійної діяльності – 3,7; – щодо виконання завдань під час самостійної роботи (домашні контрольні роботи, курсові роботи) – 4,0.
• Оцініть наскільки виявилися виправдані ваші очікування від навчання на ОП (1 – Повністю не виправдані, 10 – Повністю виправдані) – 7,2;
• Які дисципліни, на вашу думку, під час навчання були для вас особливо цікавими, цінними, важливими? (1-2 дисципліни): Програмна інженерія, Графіка та візуалізація, Математика, Методи оптимізації в галузі, Основи сучасних мов програмування, Англійська мова, Основи комп’ютерних технологій.
• Які дисципліни, на вашу думку, під час навчання були для вас НЕ особливо цікавими, цінними, важливими? (1-2 дисципліни): Фізичне виховання, Філософія, Європейська інтеграція та управління міжнародними проектами, Психологія, Технології особистісного зростання та навчання.
• Які дисципліни Ви б додали до навчального плану за ОП? (1-2 дисципліни): Гейміфікацію, більше програмування з вибором мови на якій писати код, Штучний інтелект, Технології цифрового розвитку, JavaScript, тестування.
• Які дисципліни Ви б вилучили з навчального плану за ОП? (1-2 дисципліни): Фізичне виховання, Філософія, Психологію, Ніякі.
• Чи була особисто у вас ситуація, пов’язана з необхідністю оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів? Ні – 100%;
• Чи відома вам можливість оскарження результатів екзамену та процедура реалізації цієї можливості ? Так – 54,5%;
• Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики практичних завдань та завдань до самостійної роботи та методичних рекомендацій до їх виконання? Так – 100%; • Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики курсових робіт / дипломних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? (У разі наявності) Так – 81,8%; • Чи задоволені ваші потреби щодо отримання додаткової інформації з дисциплін у поза аудиторний час? Так – 100%;
• В яких формах позааудиторної роботи ви зацікавлені? – Консультації, програмування, курси, стажування, індивідуальні завдання, в будь-яких.
• Чи хотіли б Ви бути залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП? Так – 9,1%;
• Чи вистачає Вам часу на виконання завдань, винесених на самостійну роботу? Так – 81,8%;
• Вкажіть причини нестачі часу на виконання вами завдань, винесених на самостійну роботу, якщо такі є: Часу достатньо – 72,7%, Завеликий обсяг завдань – 9,1%, Не вміння раціонально організовувати власний час – 9,1%; Складність поєднання навчання та роботи для вас особисто – 9,1%.
• Оцініть значущість залучення практиків, експертів та представників роботодавців до викладання на ОП (1 – Зовсім неважливо, 5 – Дуже важливо) – 4,0;
• Чи з’явилися у вас нові сфери працевлаштування у зв’язку із навчанням на даній ОП? – 36,4 %;
• Які поради та рекомендації ви могли б надати для підвищення ефективності навчання на ОП? – Більше практики, менше теорії; – Більше програмування з вільним вибором ПО; – Використовувати різні моделі навчання – Все добре.
• Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? – 90,9%.
• Оцініть задоволеність викладанням на ОП в цілому (1 – Повністю не задоволений, 10 – Повністю задоволений) – 7,6;
• Чи застосовували викладачі різні способи подачі навчального матеріалу, які враховували індивідуальні особливості студентів вашої групи? – 70%; • Оцініть об’єктивність оцінювання викладачами ваших навчальних результатів з дисциплін – Так, об’єктивно, без зауважень – 63,6%;
• Оцініть якість викладання для кожного з викладачів (для всіх викладачів)– дуже цікаво (63%);
• Лекції (практичні) яких викладачів Вам запам’яталися найбільше? – Нечуйвітер Олеся Петрівна, Купріянов Олександр Володимирович, Трохимчук Сергій Миколайович.
• З якими викладачами ви досягли найбільшої взаємодії? (1-2 прізвища) – Нечуйвітер Олеся Петрівна, Купріянов Олександр Володимирович, Трохимчук Сергій Миколайович.
• З якими викладачами ви досягли найменшої взаємодії? (1-2 прізвища) – немає. Аналіз результатів відповідей студентів на загальні питання, дозволяє зробити висновок, що здобувачі освіти, в цілому, задоволені освітньою програмою та рівнем викладання. Слід відмітити незадоволеність деяких бакалаврів відсутністю самостійності під час обирання тематики курсових робіт. Також слід відмітити високі бали на питання, що стосується рекомендацій іншим, щодо навчання за даною ОП. Це теж свідчить про переосмислення ними загальної концепції навчання.
4. За результатами аналізу опитування здобувачів освіти за освітньою програмою Комп’ютерні науки ступеня вищої освіти «бакалавр» пропонується ввести такі зміни в організацію та проведення навчального процесу на наступний навчальний рік:
• надати змогу майбутнім бакалаврам більш самостійно обирати теми курсових робіт;
• проводити професійно-спрямовані тренінги;
• проводити роботу щодо майбутнього працевлаштування бакалаврів
• ознайомити бакалаврів щодо процедури вибору вибіркових дисциплін.

[згорнути]

Результати опитування здобувачів освіти за освітніми програмами

2020-2021 осінь

Здобувачі вищої освіти за освітніми програмами Професійна освіта (Комп’ютерні технології), Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа) й Комп’ютерні науки ступеня вищої освіти «бакалавр» проходили опитування за посиланням: https://do.uipa.edu.ua/course/view.php?id=1690.

2. В опитування прийняли участь 50% студентів.
3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки:
• Можливість самостійно обирати дисципліни – 4,43;
• Можливість обирати теми для курсових робіт – 4,43;
• Увага до розмаїтості студентів та їхніх потреб під час навчання – 4,14;
• Взаємоповага у стосунках студента і викладача – 4,86;
• Відповідність навчання відповідає вище принципам студентоцентрованості – 7,29;
• Чи було Вам заздалегідь відомо перелік обов’язкових навчальних дисциплін на семестр? – 60%;
• Чи доступна була для Вас інформація щодо переліку вибіркових навчальних дисциплін на семестр? – 60%;
• Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики контрольних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? – 65%;
• Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики курсових робіт / дипломних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? (У разі наявності)» – 95%;
• Чи була особисто у вас ситуація, пов’язана з необхідністю оскарження результатів екзаменів або заліків? – «Ні»: 100%;
• В яких формах позааудиторної роботи Ви зацікавлені? – Майстерклас: 85%, Консультації: 57%; Тренінги: 28%; Участь у науковій роботі: 14%, Участь у громадській роботі: 28%; Участь в культурно-просвітницькій роботі: 28%;
• Чи вистачає Вам часу на виконання завдань, винесених на самостійну роботу? – 60%;
• Вкажіть причини нестачі часу на виконання вами завдань, винесених на самостійну роботу, якщо такі є: Часу достатньо – 28%, Завеликий обсяг завдань – 14%, Не вміння раціонально організовувати власний час – 43%; Складність поєднання навчання та роботи для вас особисто – 14%, Нецікаво виконувати завдання – 8 %;
• Оцініть значущість залучення практиків, експертів та представників роботодавців до викладання на ОП (1 – Зовсім неважливо, 5 – Дуже важливо) – 3,7;
• Чи з’явилися у вас нові сфери працевлаштування у зв’язку із навчанням на даній ОП? – 43%;
• Чи хотіли б Ви бути залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП? – 14%;
• Оцініть задоволеність викладанням на ОП в цілому (1 – Повністю не задоволений, 10 – Повністю задоволений) – 7,86;
• Оцініть наскільки виявилися виправдані ваші очікування від навчання на ОП (1 – Повністю не виправдані, 10 – Повністю виправдані) – 8;
• Які поради та рекомендації ви могли б надати для підвищення ефективності навчання на ОП? – «Робити більше занять з комп’ютерних дисциплін в аудиторіях», «Якщо лекція чи екзамен/залік проходить дистанційно і на них буде присутня велика кількість людей, то буде краще якщо, назначити окрему людину, що буде відповідальна за пропуск студентів», «Щоб викладач добре володів матеріалом та не просто зчитував з презентації; менше навантажувати студентів по тим дисциплінам, які не грають великої ролі», «Можливість обирати теми курсових робіт і дисципліни», «Менше теорії – більше практики»;
• Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? – 85%.
Аналіз результатів відповідей студентів на загальні питання, дозволяє зробити висновок, що здобувачі освіти, в цілому, задоволені освітньою програмою та рівнем викладання. Серед порад, що висловлюють студенти, слід наділити увагу збільшенню кількості комп’ютерно-орієнтованих дисциплін, підсиленню практичної підготовки та надання більшої самостійності студентам у виборі траєкторії навчання.
Аналіз спеціальної частини опитування, що стосується питань викладання на окремих курсах, дозволяє виділити перелік дисциплін, які здобувачі освіти рекомендують додати до ОП для удосконалення якості підготовки, а саме:
• Веб-дизайн;
• JavaScript;
• Цифрова та мікропроцесорна техніка;
• Архітектура комп’ютерів;
• Киберспорт. Апаратна інженерія ПК;
• Дисципліни, пов’язані з програмуванням;
• Програмування роботів;
• Математика.

[згорнути]
Здобувачі вищої освіти за освітньою програмою Професійна освіта (Цифрові технології) ступеня вищої освіти «магістр» проходили опитування за посиланням: https://do.uipa.edu.ua/mod/feedback/view.php?id=83255.

2. В опитування прийняли участь 40% студентів.
3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки:
• Можливість самостійно обирати дисципліни – 5;
• Можливість обирати теми для курсових робіт – 5;
• Можливість обирати теми дипломних робіт – 5;
• Увага до розмаїтості студентів та їхніх потреб під час навчання – 5;
• Взаємоповага у стосунках студента і викладача – 5;
• Відповідність навчання відповідає вище принципам студентоцентрованості – 10;
• Чи було Вам заздалегідь відомо перелік обов’язкових навчальних дисциплін на семестр? – 100%;
• Чи доступна була для Вас інформація щодо переліку вибіркових навчальних дисциплін на семестр? – 100%;
• Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики контрольних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? – 100%;
• Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики курсових робіт / дипломних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? (У разі наявності)» – 100%;
• Чи була особисто у вас ситуація, пов’язана з необхідністю оскарження результатів екзаменів або заліків? – «Ні»: 100%;
• В яких формах позааудиторної роботи Ви зацікавлені? – Майстерклас: 100%, Тренінги: 100%; Участь у науковій роботі: 100%;
• Чи вистачає Вам часу на виконання завдань, винесених на самостійну роботу? – 100%;
• Вкажіть причини нестачі часу на виконання вами завдань, винесених на самостійну роботу, якщо такі є: Часу достатньо – 100
• Оцініть значущість залучення практиків, експертів та представників роботодавців до викладання на ОП (1 – Зовсім неважливо, 5 – Дуже важливо) – 4;
• Чи з’явилися у вас нові сфери працевлаштування у зв’язку із навчанням на даній ОП? – 100 %;
• Чи хотіли б Ви бути залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП? – 50%;
• Оцініть задоволеність викладанням на ОП в цілому (1 – Повністю не задоволений, 10 – Повністю задоволений) – 10;
• Оцініть наскільки виявилися виправдані ваші очікування від навчання на ОП (1 – Повністю не виправдані, 10 – Повністю виправдані) – 10;
• Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? – 100%.
Аналіз результатів відповідей здобувачів вищої освіти на загальні питання дозволяє зробити висновок про задоволеність освітньою програмою та рівнем викладання. Слід відмітити значну кількість позитивних відповідей, що свідчить про переосмислення магістрами загальної концепції навчання.

[згорнути]
Здобувачі вищої освіти за освітньою програмою Прикладна математика ступеня вищої освіти «PhD» проходили опитування за посиланням: https://do.uipa.edu.ua/mod/feedback/view.php?id=89436.

2. В опитування прийняли участь 50% аспірантів.
3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки:
• Можливість самостійно обирати дисципліни – 5;
• Можливість обирати теми для курсових робіт – 5;
• Можливість обирати теми дипломних робіт – 5;
• Увага до розмаїтості студентів та їхніх потреб під час навчання – 5;
• Взаємоповага у стосунках студента і викладача – 5;
• Відповідність навчання відповідає вище принципам студентоцентрованості – 10;
• Чи було Вам заздалегідь відомо перелік обов’язкових навчальних дисциплін на семестр? – 100%;
• Чи доступна була для Вас інформація щодо переліку вибіркових навчальних дисциплін на семестр? – 100%;
• Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики контрольних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? – 50%;
• Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики курсових робіт / дипломних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? (У разі наявності)» – 100%;
• Чи була особисто у вас ситуація, пов’язана з необхідністю оскарження результатів екзаменів або заліків? – «Ні»: 100%;
• В яких формах позааудиторної роботи Ви зацікавлені? – Майстерклас: 100%, Тренінги: 100%; Участь у науковій роботі: 100%;
• Чи вистачає Вам часу на виконання завдань, винесених на самостійну роботу? – 100%;
• Вкажіть причини нестачі часу на виконання вами завдань, винесених на самостійну роботу, якщо такі є: Часу достатньо – 100
• Оцініть значущість залучення практиків, експертів та представників роботодавців до викладання на ОП (1 – Зовсім неважливо, 5 – Дуже важливо) – 2;
• Чи з’явилися у вас нові сфери працевлаштування у зв’язку із навчанням на даній ОП? – 50 %;
• Чи хотіли б Ви бути залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП? – 100%;
• Оцініть задоволеність викладанням на ОП в цілому (1 – Повністю не задоволений, 10 – Повністю задоволений) – 10;
• Оцініть наскільки виявилися виправдані ваші очікування від навчання на ОП (1 – Повністю не виправдані, 10 – Повністю виправдані) – 10;
• Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? – 100%.
Аналіз результатів відповідей аспірантів на загальні питання, дозволяє зробити висновок, що здобувачі освіти ступеня «PhD» задоволені освітньою програмою та рівнем викладання. Слід відмітити бажання аспірантів приймати участь у процедурі внутрішнього забезпечення якості ОП, що свідчить про їхню професійну свідомість. Практично всі аспіранти мають бажання займатися науковою діяльністю.

[згорнути]
Випускники за освітніми програмами Професійна освіта (Комп’ютерні технології) і Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа) ступеня вищої освіти «бакалавр» проходили опитування за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1aPHqmb6BW4JppHonCHp28pv3S_1IoWk0xQWt9o5gCU8/viewform?

2. В опитування прийняли участь 11 випускників.
3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки:
• Чи працюєте ви за спеціальністю, яку отримали в УІПА? – 45,5%;
• Чи відповідає посада яку ви обіймаєте знанням, умінням та навичкам які ви здобули в УІПА? – 63,6%;
• Я задоволений(а) рівнем отриманих знань та умінь – 4 (за 5-ти бальною шкалою);
• Навчання було сучасне та практично орієнтоване – 3,8 (за 5-ти бальною шкалою);
• Оцінювання знань відбувалось прозоро та чесно – 4,6 (за 5-ти бальною шкалою);
• Викладачі використовували сучасні педагогічні методи (майстер-клас, навчальні дискусії, мозковий штурм, тренінги, ділові ігри, кейси та ін. ) – 4 (за 5-ти бальною шкалою);
• Професорсько-викладацький склад кваліфіковано та доброзичливо сприяв моєму навчанню в академії – 4,7 (за 5-ти бальною шкалою);
• Проходження виробничих практик сприяло підвищенню моїх знань та практичних навичок – 4,5 (за 5-ти бальною шкалою);
• Я мав вільний доступ до електронних інформаційних ресурсів академії – 4,9 (за 5-ти бальною шкалою);
• Допоміжний персонал деканату, кафедр та бібліотеки кваліфіковано та доброзичливо сприяв моєму навчанню – 4,5 (за 5-ти бальною шкалою);
• Академія сприяла моєму працевлаштуванню – 3,5 (за 5-ти бальною шкалою);
• Кваліфікація викладачів відповідає тим дисциплінам, які вони викладають – 4,5 (за 5-ти бальною шкалою);
• Чого мене, на мою думку, НЕ НАВЧИЛИ, а це потрібно на сучасному ринку праці – конкурентоздібність, правильне презентування себе як спеціаліста потенційним роботодавцям, знання з системного адміністрування;
• Які дисципліни, на вашу думку, необхідно ВВЕСТИ до освітнього процесу? – Трудове право, Мережеві технології та кібербезпека, Оброблення текстової та графічної інформації, більше практичних дисциплін, більше комп’ютерних дисциплін, уроки з надання першої допомоги;
• Які дисципліни на вашу, думку, необхідно ВИВЕСТИ з освітнього процесу? – Філософію (для магістрів), зменшити кількість педагогічних й загальних гуманітарних дисциплін.
• Інші пропозиції щодо покращення якості освіти та освітнього процесу в УІПА – «Відремонтувати 4 корпус», «Мати більше практичного матеріалу та найсучасніше обладнання», «Більше практичних занять зі спеціальності, сучасно обладнати комп’ютерні класи», «Зменшити надмірне навантаження з деяких предметів», «Виконати реконструкцію академії та двору на більш сучасний вигляд».
• Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? – 91%.
4. Аналіз результатів випускників дозволяє зробити висновок про досить високий рівень підготовки за даною освітньою програмою. Проте, результати анкетування свідчать про необхідність внести такі зміни в навчальний процес:
• Посилити увагу питанням працевлаштування випускників в IT-компаніях;
• Переглянути навчальний план з позиції оновлення змісту й назв навчальних дисциплін, а саме у навчальний план освітньої програми Професійна освіта (Цифрові технології) включити сучасні дисципліни.
• Переглянути навчальний план з позиції збільшення професійної комп’ютерної складової.
• Рекомендувати адміністративному складу академії приділити більшу увагу посиленню матеріальної бази підготовки.
5. Роботодавці, у яких працюють випускники за освітньою програмою Професійна освіта (Комп’ютерні технології), проходили опитування за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1WJQ8h3SFa6w7sWoHCZx_qxEpEHKi0gdCurGj4ZkUufQ/edit?ts=60631ee7.
В опитування прийняли участь керівний склад Центру довузівської освіти ХНУ імені В.Н. Каразіна й Школи 2, м. Конотоп. Підготовка випускника оцінена максимальними балами за всіма питаннями. Роботодавці висловили такі побажання щодо компетентностей (знань, умінь, навичок та інше), що надаються під час підготовки в УІПА: «Більше приділити увагу формуванню інформаційно-комп’ютерної грамотності».
6. Роботодавці, у яких працюють випускники за освітньою програмою Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа), проходили опитування за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/14MWBOSxF1wFRhoaCfZ4eOzKHhwwEwmPG6vtC13fGYlg/edit?ts=60631ec8.
В опитування прийняв участь 1 роботодавець з АТ ХКФ Глобус. Підготовка випускника оцінена високими балами майже за всіма питаннями. Роботодавець висловили такі побажання щодо компетентностей (знань, умінь, навичок та інше), що надаються під час підготовки в УІПА: «Сфера поліграфії активно розвивається у напрямку цифрового друку. Фахівцям необхідно володіти знаннями щодо: профілювання та калібрування моніторів, норм освітлення, побудування кольорових профілів друкарських машин для різних типів паперу, побудування компенсаційних кривих для растрової точки на офсетній формі, принципи роботи систем RIP, додрукарської підготовки видань».

2020-2021 осінь

Здобувачі вищої освіти за освітніми програмами Професійна освіта (Комп’ютерні технології), Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа) й Комп’ютерні науки ступеня вищої освіти «бакалавр» проходили опитування за посиланням: https://do.uipa.edu.ua/course/view.php?id=1690.
[згорнути]

2. В опитування прийняли участь 50% студентів.
3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки:
• Можливість самостійно обирати дисципліни – 4,43;
• Можливість обирати теми для курсових робіт – 4,43;
• Увага до розмаїтості студентів та їхніх потреб під час навчання – 4,14;
• Взаємоповага у стосунках студента і викладача – 4,86;
• Відповідність навчання відповідає вище принципам студентоцентрованості – 7,29;
• Чи було Вам заздалегідь відомо перелік обов’язкових навчальних дисциплін на семестр? – 60%;
• Чи доступна була для Вас інформація щодо переліку вибіркових навчальних дисциплін на семестр? – 60%;
• Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики контрольних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? – 65%;
• Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики курсових робіт / дипломних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? (У разі наявності)» – 95%;
• Чи була особисто у вас ситуація, пов’язана з необхідністю оскарження результатів екзаменів або заліків? – «Ні»: 100%;
• В яких формах позааудиторної роботи Ви зацікавлені? – Майстерклас: 85%, Консультації: 57%; Тренінги: 28%; Участь у науковій роботі: 14%, Участь у громадській роботі: 28%; Участь в культурно-просвітницькій роботі: 28%;
• Чи вистачає Вам часу на виконання завдань, винесених на самостійну роботу? – 60%;
• Вкажіть причини нестачі часу на виконання вами завдань, винесених на самостійну роботу, якщо такі є: Часу достатньо – 28%, Завеликий обсяг завдань – 14%, Не вміння раціонально організовувати власний час – 43%; Складність поєднання навчання та роботи для вас особисто – 14%, Нецікаво виконувати завдання – 8 %;
• Оцініть значущість залучення практиків, експертів та представників роботодавців до викладання на ОП (1 – Зовсім неважливо, 5 – Дуже важливо) – 3,7;
• Чи з’явилися у вас нові сфери працевлаштування у зв’язку із навчанням на даній ОП? – 43%;
• Чи хотіли б Ви бути залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП? – 14%;
• Оцініть задоволеність викладанням на ОП в цілому (1 – Повністю не задоволений, 10 – Повністю задоволений) – 7,86;
• Оцініть наскільки виявилися виправдані ваші очікування від навчання на ОП (1 – Повністю не виправдані, 10 – Повністю виправдані) – 8;
• Які поради та рекомендації ви могли б надати для підвищення ефективності навчання на ОП? – «Робити більше занять з комп’ютерних дисциплін в аудиторіях», «Якщо лекція чи екзамен/залік проходить дистанційно і на них буде присутня велика кількість людей, то буде краще якщо, назначити окрему людину, що буде відповідальна за пропуск студентів», «Щоб викладач добре володів матеріалом та не просто зчитував з презентації; менше навантажувати студентів по тим дисциплінам, які не грають великої ролі», «Можливість обирати теми курсових робіт і дисципліни», «Менше теорії – більше практики»;
• Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? – 85%.
Аналіз результатів відповідей студентів на загальні питання, дозволяє зробити висновок, що здобувачі освіти, в цілому, задоволені освітньою програмою та рівнем викладання. Серед порад, що висловлюють студенти, слід наділити увагу збільшенню кількості комп’ютерно-орієнтованих дисциплін, підсиленню практичної підготовки та надання більшої самостійності студентам у виборі траєкторії навчання.
Аналіз спеціальної частини опитування, що стосується питань викладання на окремих курсах, дозволяє виділити перелік дисциплін, які здобувачі освіти рекомендують додати до ОП для удосконалення якості підготовки, а саме:
• Веб-дизайн;
• JavaScript;
• Цифрова та мікропроцесорна техніка;
• Архітектура комп’ютерів;
• Киберспорт. Апаратна інженерія ПК;
• Дисципліни, пов’язані з програмуванням;
• Програмування роботів;
• Математика.

[згорнути]
Здобувачі вищої освіти за освітньою програмою Професійна освіта (Цифрові технології) ступеня вищої освіти «магістр» проходили опитування за посиланням: https://do.uipa.edu.ua/mod/feedback/view.php?id=83255

2. В опитування прийняли участь 40% студентів.
3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки:
• Можливість самостійно обирати дисципліни – 5;
• Можливість обирати теми для курсових робіт – 5;
• Можливість обирати теми дипломних робіт – 5;
• Увага до розмаїтості студентів та їхніх потреб під час навчання – 5;
• Взаємоповага у стосунках студента і викладача – 5;
• Відповідність навчання відповідає вище принципам студентоцентрованості – 10;
• Чи було Вам заздалегідь відомо перелік обов’язкових навчальних дисциплін на семестр? – 100%;
• Чи доступна була для Вас інформація щодо переліку вибіркових навчальних дисциплін на семестр? – 100%;
• Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики контрольних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? – 100%;
• Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики курсових робіт / дипломних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? (У разі наявності)» – 100%;
• Чи була особисто у вас ситуація, пов’язана з необхідністю оскарження результатів екзаменів або заліків? – «Ні»: 100%;
• В яких формах позааудиторної роботи Ви зацікавлені? – Майстерклас: 100%, Тренінги: 100%; Участь у науковій роботі: 100%;
• Чи вистачає Вам часу на виконання завдань, винесених на самостійну роботу? – 100%;
• Вкажіть причини нестачі часу на виконання вами завдань, винесених на самостійну роботу, якщо такі є: Часу достатньо – 100
• Оцініть значущість залучення практиків, експертів та представників роботодавців до викладання на ОП (1 – Зовсім неважливо, 5 – Дуже важливо) – 4;
• Чи з’явилися у вас нові сфери працевлаштування у зв’язку із навчанням на даній ОП? – 100 %;
• Чи хотіли б Ви бути залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП? – 50%;
• Оцініть задоволеність викладанням на ОП в цілому (1 – Повністю не задоволений, 10 – Повністю задоволений) – 10;
• Оцініть наскільки виявилися виправдані ваші очікування від навчання на ОП (1 – Повністю не виправдані, 10 – Повністю виправдані) – 10;
• Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? – 100%.
Аналіз результатів відповідей здобувачів вищої освіти на загальні питання дозволяє зробити висновок про задоволеність освітньою програмою та рівнем викладання. Слід відмітити значну кількість позитивних відповідей, що свідчить про переосмислення магістрами загальної концепції навчання.

[згорнути]
Здобувачі вищої освіти за освітньою програмою Прикладна математика ступеня вищої освіти «PhD» проходили опитування за посиланням: https://do.uipa.edu.ua/mod/feedback/view.php?id=89436

2. В опитування прийняли участь 50% аспірантів.
3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки:
• Можливість самостійно обирати дисципліни – 5;
• Можливість обирати теми для курсових робіт – 5;
• Можливість обирати теми дипломних робіт – 5;
• Увага до розмаїтості студентів та їхніх потреб під час навчання – 5;
• Взаємоповага у стосунках студента і викладача – 5;
• Відповідність навчання відповідає вище принципам студентоцентрованості – 10;
• Чи було Вам заздалегідь відомо перелік обов’язкових навчальних дисциплін на семестр? – 100%;
• Чи доступна була для Вас інформація щодо переліку вибіркових навчальних дисциплін на семестр? – 100%;
• Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики контрольних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? – 50%;
• Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики курсових робіт / дипломних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? (У разі наявності)» – 100%;
• Чи була особисто у вас ситуація, пов’язана з необхідністю оскарження результатів екзаменів або заліків? – «Ні»: 100%;
• В яких формах позааудиторної роботи Ви зацікавлені? – Майстерклас: 100%, Тренінги: 100%; Участь у науковій роботі: 100%;
• Чи вистачає Вам часу на виконання завдань, винесених на самостійну роботу? – 100%;
• Вкажіть причини нестачі часу на виконання вами завдань, винесених на самостійну роботу, якщо такі є: Часу достатньо – 100
• Оцініть значущість залучення практиків, експертів та представників роботодавців до викладання на ОП (1 – Зовсім неважливо, 5 – Дуже важливо) – 2;
• Чи з’явилися у вас нові сфери працевлаштування у зв’язку із навчанням на даній ОП? – 50 %;
• Чи хотіли б Ви бути залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП? – 100%;
• Оцініть задоволеність викладанням на ОП в цілому (1 – Повністю не задоволений, 10 – Повністю задоволений) – 10;
• Оцініть наскільки виявилися виправдані ваші очікування від навчання на ОП (1 – Повністю не виправдані, 10 – Повністю виправдані) – 10;
• Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? – 100%.
Аналіз результатів відповідей аспірантів на загальні питання, дозволяє зробити висновок, що здобувачі освіти ступеня «PhD» задоволені освітньою програмою та рівнем викладання. Слід відмітити бажання аспірантів приймати участь у процедурі внутрішнього забезпечення якості ОП, що свідчить про їхню професійну свідомість. Практично всі аспіранти мають бажання займатися науковою діяльністю.

[згорнути]
Випускники за освітніми програмами Професійна освіта (Комп’ютерні технології) і Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа) ступеня вищої освіти «бакалавр» проходили опитування за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1aPHqmb6BW4JppHonCHp28pv3S_1IoWk0xQWt9o5gCU8/viewform?edit_requested=true

2. В опитування прийняли участь 11 випускників.
3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки:
• Чи працюєте ви за спеціальністю, яку отримали в УІПА? – 45,5%;
• Чи відповідає посада яку ви обіймаєте знанням, умінням та навичкам які ви здобули в УІПА? – 63,6%;
• Я задоволений(а) рівнем отриманих знань та умінь – 4 (за 5-ти бальною шкалою);
• Навчання було сучасне та практично орієнтоване – 3,8 (за 5-ти бальною шкалою);
• Оцінювання знань відбувалось прозоро та чесно – 4,6 (за 5-ти бальною шкалою);
• Викладачі використовували сучасні педагогічні методи (майстер-клас, навчальні дискусії, мозковий штурм, тренінги, ділові ігри, кейси та ін. ) – 4 (за 5-ти бальною шкалою);
• Професорсько-викладацький склад кваліфіковано та доброзичливо сприяв моєму навчанню в академії – 4,7 (за 5-ти бальною шкалою);
• Проходження виробничих практик сприяло підвищенню моїх знань та практичних навичок – 4,5 (за 5-ти бальною шкалою);
• Я мав вільний доступ до електронних інформаційних ресурсів академії – 4,9 (за 5-ти бальною шкалою);
• Допоміжний персонал деканату, кафедр та бібліотеки кваліфіковано та доброзичливо сприяв моєму навчанню – 4,5 (за 5-ти бальною шкалою);
• Академія сприяла моєму працевлаштуванню – 3,5 (за 5-ти бальною шкалою);
• Кваліфікація викладачів відповідає тим дисциплінам, які вони викладають – 4,5 (за 5-ти бальною шкалою);
• Чого мене, на мою думку, НЕ НАВЧИЛИ, а це потрібно на сучасному ринку праці – конкурентоздібність, правильне презентування себе як спеціаліста потенційним роботодавцям, знання з системного адміністрування;
• Які дисципліни, на вашу думку, необхідно ВВЕСТИ до освітнього процесу? – Трудове право, Мережеві технології та кібербезпека, Оброблення текстової та графічної інформації, більше практичних дисциплін, більше комп’ютерних дисциплін, уроки з надання першої допомоги;
• Які дисципліни на вашу, думку, необхідно ВИВЕСТИ з освітнього процесу? – Філософію (для магістрів), зменшити кількість педагогічних й загальних гуманітарних дисциплін.
• Інші пропозиції щодо покращення якості освіти та освітнього процесу в УІПА – «Відремонтувати 4 корпус», «Мати більше практичного матеріалу та найсучасніше обладнання», «Більше практичних занять зі спеціальності, сучасно обладнати комп’ютерні класи», «Зменшити надмірне навантаження з деяких предметів», «Виконати реконструкцію академії та двору на більш сучасний вигляд».
• Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? – 91%.
4. Аналіз результатів випускників дозволяє зробити висновок про досить високий рівень підготовки за даною освітньою програмою. Проте, результати анкетування свідчать про необхідність внести такі зміни в навчальний процес:
• Посилити увагу питанням працевлаштування випускників в IT-компаніях;
• Переглянути навчальний план з позиції оновлення змісту й назв навчальних дисциплін, а саме у навчальний план освітньої програми Професійна освіта (Цифрові технології) включити сучасні дисципліни.
• Переглянути навчальний план з позиції збільшення професійної комп’ютерної складової.
• Рекомендувати адміністративному складу академії приділити більшу увагу посиленню матеріальної бази підготовки.

[згорнути]
Роботодавці, у яких працюють випускники за освітньою програмою Професійна освіта (Комп’ютерні технології), проходили опитування за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1WJQ8h3SFa6w7sWoHCZx_qxEpEHKi0gdCurGj4ZkUufQ/edit?ts=60631ee7

В опитування прийняли участь керівний склад Центру довузівської освіти ХНУ імені В.Н. Каразіна й Школи 2, м. Конотоп. Підготовка випускника оцінена максимальними балами за всіма питаннями. Роботодавці висловили такі побажання щодо компетентностей (знань, умінь, навичок та інше), що надаються під час підготовки в УІПА: «Більше приділити увагу формуванню інформаційно-комп’ютерної грамотності»

[згорнути]
Роботодавці, у яких працюють випускники за освітньою програмою Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа), проходили опитування за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/14MWBOSxF1wFRhoaCfZ4eOzKHhwwEwmPG6vtC13fGYlg/edit?ts=60631ec8

В опитування прийняв участь 1 роботодавець з АТ ХКФ Глобус. Підготовка випускника оцінена високими балами майже за всіма питаннями. Роботодавець висловили такі побажання щодо компетентностей (знань, умінь, навичок та інше), що надаються під час підготовки в УІПА: «Сфера поліграфії активно розвивається у напрямку цифрового друку. Фахівцям необхідно володіти знаннями щодо: профілювання та калібрування моніторів, норм освітлення, побудування кольорових профілів друкарських машин для різних типів паперу, побудування компенсаційних кривих для растрової точки на офсетній формі, принципи роботи систем RIP, додрукарської підготовки видань»

[згорнути]

2019-2020 весна

Здобувачі вищої освіти за освітньою програмою Професійна освіта (Комп’ютерні технології) ступеня вищої освіти «бакалавр» проходили опитування за посиланням: http://do.uipa.edu.ua/course/view.php?id=774

2. В опитування прийняли участь 83% студентів.
3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки:
•Можливість самостійно обирати дисципліни – 4,31;
•Можливість обирати теми для курсових робіт – 4,29;
•Увага до розмаїтості студентів та їхніх потреб під час навчання – 4,06;
•Взаємоповага у стосунках студента і викладача – 4,37;
•Відповідність навчання відповідає вище принципам студентоцентрованості – 7,26;
•Чи було Вам заздалегідь відомо перелік обов’язкових навчальних дисциплін на семестр? – 72,45%;
•Чи доступна була для Вас інформація щодо переліку вибіркових навчальних дисциплін на семестр? – 64,29%;
•Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики контрольних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? – 64,29%;
•Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики курсових робіт / дипломних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? (У разі наявності)» – 94,9%;
•Чи була особисто у вас ситуація, пов’язана з необхідністю оскарження результатів екзаменів або заліків? – «Ні»: 68,37%;
•В яких формах позааудиторної роботи Ви зацікавлені? – Майстерклас: 42,86%, Консультації: 27,55%; Тренінги: 48,98%; Участь у науковій роботі: 20,41%, Участь у громадській роботі: 8,16%; Участь в культурно-просвітницькій роботі: 17,35%;
•Чи вистачає Вам часу на виконання завдань, винесених на самостійну роботу? – 69,39 %;
•Вкажіть причини нестачі часу на виконання вами завдань, винесених на самостійну роботу, якщо такі є: Часу достатньо – 28,57%, Завеликий обсяг завдань – 23,47%, Не вміння раціонально органі-зовувати власний час – 8,16%; Складність поєднання навчання та роботи для вас особисто – 14,29%, Нецікаво виконувати завдання – 8,16%;
•Оцініть значущість залучення практиків, експертів та представників роботодавців до викладання на ОП (1 – Зовсім неважливо, 5 – Дуже важливо) – 4,29;
•Чи з’явилися у вас нові сфери працевлаштування у зв’язку із навчанням на даній ОП? – 45,92%;
•Чи хотіли б Ви бути залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП? – 43,88%;
•Оцініть задоволеність викладанням на ОП в цілому (1 – Повністю не задоволений, 10 – Повністю задоволений) – 7,59;
•Оцініть наскільки виявилися виправдані ваші очікування від навчання на ОП (1 – Повністю не ви-правдані, 10 – Повністю виправдані) – 7,45;
•Які поради та рекомендації ви могли б надати для підвищення ефективності навчання на ОП? – Більше практики, Додати більше інженерних дисциплін, відмінити «Систему поглиблення»;
•Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? – 82,65%.
Аналіз результатів відповідей студентів на загальні питання, дозволяє зробити висновок, що здобувачі освіти, в цілому, задоволені освітньою програмою та рівнем викладання. Серед порад, що висловлюють студенти, слід наділити увагу збільшенню практичної частки викладання. Слід зазначити, що питання «Чи з’явилися у вас нові сфери працевлаштування у зв’язку із навчанням на даній ОП?» та «Чи хотіли б Ви бу-ти залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП?» виявилися незрозу-мілими для опитуваних, більша частка студентів (33-36%) дала на них відповідь «Не знаю».
Аналіз спеціальної частини опитування, що стосується питань викладання на окремих курсах, дозволяє виділити перелік дисциплін, які доцільно включити в ОП для удосконалення якості підготовки, а саме:
•Програмне й апаратне устаткування ПК;
•Об’єктно-орієнтоване програмування;
•3d, IOS програмування;
•Програмування на JS;
•Теорія ігор;
•Сучасні засоби програмування й програмного забезпечення;
•Захист інформації;
•Штучній інтелект;
•Дисципліни, пов’язані з програмуванням.
4. За результатами аналізу опитування здобувачів освіти за освітньою програмою Професійна освіта (Комп’ютерні технології) ступеня вищої освіти «бакалавр» пропонується у навчальний план включити дисципліни, а саме:
•Основи сучасних мов програмування;
•Основи комп’ютерних технологій;
•Інструментальне забезпечення E-Learning;
•Віртуальна і доповнена реальність;
•Платформенно-незалежні мови програмування;
•Мобільні та Web-платформи

[згорнути]
Здобувачі вищої освіти за освітньою програмою Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа) ступеня вищої освіти «бакалавр» проходили опитування за посиланням: http://do.uipa.edu.ua/course/view.php?id=774

2. В опитування прийняли участь 62,5% студентів.
3. Результати опитування за загальними питаннями мають усереднені оцінки, що фактично співпадають з оцінками здобувачів вищої освіти за освітньою програмою Професійна освіта (Комп’ютерні технології).
Аналіз результатів відповідей студентів на загальні питання, дозволяє зробити висновок, що здобувачі освіти, в цілому, задоволені освітньою програмою та рівнем викладання.
Аналіз спеціальної частини опитування, що стосується питань викладання на окремих курсах, дозволяє виділити перелік дисциплін, які доцільно включити в ОП для удосконалення якості підготовки, а саме:
•Adobe Photoshop, Experience Design, Premiere Pro;
•Психологія професійного спрямування;
•Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка.
4. Урахувати у навчальному плані освітньої програми Професійна освіта (Видав-ничо-поліграфічна справа) пропозиції студентів, отримані за результатами їхнього опитування, а саме до нього пропонується включити дисципліни:
•Комп’ютерні технології оброблення інформації;
•Графіка та візуалізація.

[згорнути]
Здобувачі вищої освіти за освітньою програмою Професійна освіта (Комп’ютерні технології) ступеня вищої освіти «магістр» проходили опитування за посиланням: http://do.uipa.edu.ua/course/view.php?id=774

2. В опитування прийняли участь 60% студентів.
3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки:
•Можливість самостійно обирати дисципліни – 4,61;
•Можливість обирати теми для курсових робіт – 3,05;
•Можливість обирати теми дипломних робіт – 3,33;
•Увага до розмаїтості студентів та їхніх потреб під час навчання – 3,56;
•Взаємоповага у стосунках студента і викладача – 4,17;
•Відповідність навчання відповідає вище принципам студентоцентрованості – 7,22;
•Чи було Вам заздалегідь відомо перелік обов’язкових навчальних дисциплін на семестр? – 92%;
•Чи доступна була для Вас інформація щодо переліку вибіркових навчальних дисциплін на семестр? – 56%;
•Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики контрольних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? – 100%;
•Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики курсових робіт / дипломних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? (У разі наявності)» – 100%;
•Чи була особисто у вас ситуація, пов’язана з необхідністю оскарження результатів екзаменів або заліків? – «Ні»: 72%;
•В яких формах позааудиторної роботи Ви зацікавлені? – Майстерклас: 5%, Тренінги: 56%; Участь у науковій роботі: 39%;
•Чи вистачає Вам часу на виконання завдань, винесених на самостійну роботу? – 78%;
•Вкажіть причини нестачі часу на виконання вами завдань, винесених на самостійну роботу, якщо такі є: Часу достатньо – 44,4%, Завеликий обсяг завдань – 11,1%, Не вміння раціонально організо-вувати власний час – 0%; Складність поєднання навчання та роботи для вас особисто – 27,8%, Не-цікаво виконувати завдання – 11,1%;
•Оцініть значущість залучення практиків, експертів та представників роботодавців до викладання на ОП (1 – Зовсім неважливо, 5 – Дуже важливо) – 4,67;
•Чи з’явилися у вас нові сфери працевлаштування у зв’язку із навчанням на даній ОП? – 56 %;
•Чи хотіли б Ви бути залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП? – 61%;
•Оцініть задоволеність викладанням на ОП в цілому (1 – Повністю не задоволений, 10 – Повністю задоволений) – 8,89;
•Оцініть наскільки виявилися виправдані ваші очікування від навчання на ОП (1 – Повністю не ви-правдані, 10 – Повністю виправдані) – 7,89;
•Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? – 88%.
Аналіз результатів відповідей студентів на загальні питання, дозволяє зробити висновок, що здобувачі освіти, в цілому, задоволені освітньою програмою та рівнем викладання. Слід відмітити незадоволеність деяких магістрів відсутністю самостійно-сті під час обирання тематики курсових й дипломних робіт. Також цікавим, у порів-нянні з результатами опитування бакалаврів, є процент магістрів, що мають бажання займатися науковою роботою – 39% й приймати участь у професійноспрямованих тренінгах – 56%, що свідчить про їхню професійну зрілість та усвідомленість. Також слід відмітити високі бали на питання, що стосується задоволеністю якістю викладан-ня та рекомендацій іншим, щодо навчання за даною ОП. Це теж свідчить про пере-осмислення ними загальної концепції навчання.
У спеціальній частині опитування магістрами рекомендується «Включати до на-вчального плану більше технічних дисциплін, так як на сьогоднішній день є забагато педагогічних».
4. За результатами аналізу опитування здобувачів освіти за освітньою програмою Професійна освіта (Комп’ютерні технології) ступеня вищої освіти «магістр» пропонується ввести такі зміни в організацію та проведення навчального процесу на наступний навчальний рік:
•надати змогу майбутнім магістрам самостійно обирати теми курсових робіт;
•надати змогу майбутнім магістрам самостійно обирати теми дипломних робіт;
•активніше залучати магістрів до наукової діяльності й написання наукових публіка-цій з викладачами кафедри;
•проводити професійноспрямовані тренінги.

[згорнути]
Здобувачі вищої освіти за освітньою програмою Прикладна математика ступеня вищої освіти «магістр» проходили опитування за посиланням: http://do.uipa.edu.ua/course/view.php?id=774

2. В опитування прийняли участь 100% студентів.
3. Результати опитування за загальними питаннями мають усереднені оцінки, що фактично співпадають з оцінками здобувачів вищої освіти за освітньою програмою Професійна освіта (Комп’ютерні технології).
Аналіз результатів відповідей студентів на загальні питання, дозволяє зробити висновок, що здобувачі освіти, в цілому, задоволені освітньою програмою та рівнем викладання. Майбутні магістри мають бажання займатися науковою діяльністю та удосконалювати свої практичні навички.
У спеціальній частині опитування магістрами рекомендується додати да навчаль-ного плану дисципліну «Теорія ігор».
4. За результатами аналізу опитування здобувачів освіти за освітньою програмою Прикладна математика ступеня вищої освіти «магістр» пропонується ввести зміни в організацію та проведення навчального процесу на наступний навчальний рік, аналогічні запропонованим змінам навчального процесу для здобувачів освіти за освітньою програмою Професійна освіта (Комп’ютерні технології) ступеня вищої освіти «магістр».

[згорнути]
Здобувачі вищої освіти за освітньою програмою Прикладна математика ступеня вищої освіти «PhD» проходили опитування за посиланням: http://do.uipa.edu.ua/course/view.php?id=774

2. В опитування прийняли участь 100% студентів.
3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки:
•Можливість самостійно обирати дисципліни – 5;
•Можливість обирати теми для курсових робіт – 4,67;
•Можливість обирати теми дипломних робіт – 5;
•Увага до розмаїтості студентів та їхніх потреб під час навчання – 5;
•Взаємоповага у стосунках студента і викладача – 5;
•Відповідність навчання відповідає вище принципам студентоцентрованості – 9,33;
•Чи було Вам заздалегідь відомо перелік обов’язкових навчальних дисциплін на семестр? – 100%;
•Чи доступна була для Вас інформація щодо переліку вибіркових навчальних дисциплін на семестр? – 100%;
•Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики контрольних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? – 100%;
•Чи доступна була для вас інформація від викладачів щодо тематики курсових робіт / дипломних робіт та методичних рекомендацій для їх виконання? (У разі наявності)» – 100%;
•Чи була особисто у вас ситуація, пов’язана з необхідністю оскарження результатів екзаменів або заліків? – «Ні»: 100%;
•В яких формах позааудиторної роботи Ви зацікавлені? –Консультації – 66%, Тренінги: 66%; Участь у науковій роботі: 66%;
•Чи вистачає Вам часу на виконання завдань, винесених на самостійну роботу? – 100%;
•Оцініть значущість залучення практиків, експертів та представників роботодавців до викладання на ОП (1 – Зовсім неважливо, 5 – Дуже важливо) – 4,67;
•Чи з’явилися у вас нові сфери працевлаштування у зв’язку із навчанням на даній ОП? – 100%;
•Чи хотіли б Ви бути залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП? – 33%;
•Оцініть задоволеність викладанням на ОП в цілому (1 – Повністю не задоволений, 10 – Повністю задоволений) – 9,67;
•Оцініть наскільки виявилися виправдані ваші очікування від навчання на ОП (1 – Повністю не ви-правдані, 10 – Повністю виправдані) – 9,67;
•Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? – 100%.
Аналіз результатів відповідей студентів на загальні питання, дозволяє зробити висновок, що здобувачі освіти ступеня «PhD» повністю задоволені освітньою програмою та рівнем викладання. Слід відмітити незрозумілість питання «Чи хотіли б Ви бути залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП?», на яке 66,6% опитуваних відповіли «Не знаю». Практично всі аспіранти мають бажання займатися науковою діяльністю та брати участь у консультуванні інших для підняття свого професійного рівня. Освітня програма підготовки аспірантів отримала максимальні бали за якістю підготовки, що свідчить про ефективну взаємодію наукових керівників зі своїми аспірантами.
У спеціальній частині опитування аспірантами рекомендується додати до навча-льного плану дисципліну «Математичний та статистичний аналіз».
4. За результатами аналізу опитування здобувачів освіти за освітньою програмою Прикладна математика ступеня вищої освіти «PhD» можна зробити висновок, що дана освітня програма повністю відповідає сучасності й не має суттєвих зауважень, що вказували би на необхідність її модифікації

[згорнути]
Випускники за освітньою програмою Професійна освіта (Комп’ютерні технології) проходили опитування за посиланням: https://forms.gle/sZPH1VNfYnHpp1qR6

2. В опитування прийняли участь 10 випускників.
3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки:
•Чи працюєте ви за спеціальністю, яку отримали в УІПА? – 50%;
•Чи відповідає посада яку ви обіймаєте знанням, умінням та навичкам які ви здобули в УІПА? – 60%;
•Я задоволений(а) рівнем отриманих знань та умінь – 4,1;
•Навчання було сучасне та практично орієнтоване – 4,1;
•Оцінювання знань відбувалось прозоро та чесно – 4,4;
•Викладачі використовували сучасні педагогічні методи (майстер-клас, навчальні дискусії, мозковий штурм, тренінги, ділові ігри, кейси та ін. ) – 4,2;
•Професорсько-викладацький склад кваліфіковано та доброзичливо сприяв моєму навчанню в ака-демії – 4,7;
•Проходження виробничих практик сприяло підвищенню моїх знань та практичних навичок – 3,6;
•Я мав вільний доступ до електронних інформаційних ресурсів академії – 4,5;
•Допоміжний персонал деканату, кафедр та бібліотеки кваліфіковано та доброзичливо сприяв моєму навчанню – 4,6;
•Академія сприяла моєму працевлаштуванню – 3,3;
•Кваліфікація викладачів відповідає тим дисциплінам, які вони викладають – 4,9;
•Чого мене, на мою думку, НЕ НАВЧИЛИ, а це потрібно на сучасному ринку праці – Photoshop, Illustrator, After Effects, 3d maxs, Autodesk Maya, Zbrush, Blender, гнучкості, більше годині приділяти самоосвіті, елементи, які з’явилися в останніх версіях c#, c++, Entity framework, UWP, WPF, React, Angular, глибші знання з програмування, більше охоплення;
•Які дисципліни, на вашу думку, необхідно ВВЕСТИ до освітнього процесу? – більше практичних занять з вивчення програм, які зараз використовуються на ринку, Кібербезпека, Системне адмініст-рування, Тестування програмного забезпечення, Основи алгоритмізації, Програмування ігор
•Які дисципліни на вашу, думку, необхідно ВИВЕСТИ з освітнього процесу? – Історію, Політологію, Культуру, Фізику, Укр.мову, Word, Excel і PowerPoint, Педагогіку (принаймні зменшити її кількість), Охорону праці;
•Інші пропозиції щодо покращення якості освіти та освітнього процесу в УІПА – «Освіта як для майбутнього викладача є досить якісною, але оскільки заробітна плата за даною посадою є некон-курентоздатною, то доводиться шукати альтернативу в інших галузях. Хотілося б більше саме сучасних практичних знать із комп’ютерних технологій. У випускника повинно буди якісне портфоліо робіт», «Більш нову та сучасну техніку», «Вчити як умога у ширшому диапазоні. Як кіберзахист, системне адміністрування, ознайомити з великою кількістью мов програмування. І дати студентам більше займатися самоосвітою. Щоб освітній процес був різноманітним, а студент сам вирішить куди йому іти далі», «Певний матеріал є застарілим», «Більше комп’ютерних дисциплін»
•Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? – 70%.
4. Аналіз результатів випускників дозволяє зробити висновок про досить високий рівень підготовки за даною освітньою програмою. Проте, результати анкетування свідчать про необхідність внести такі зміни в навчальний процес:
•Посилити увагу питанням працевлаштування випускників в IT-компаніях;
•Переглянути навчальний план з позиції оновлення змісту й назв навчальних дисцип-лін, а саме у навчальний план освітньої програми Професійна освіта (Комп’ютерні технології) включити сучасні дисципліни:
•Основи сучасних мов програмування;
•Інструментальне забезпечення E-Learning;
•Віртуальна і доповнена реальність;
•Платформенно-незалежні мови програмування;
•Мобільні та Web-платформи
•Переглянути навчальний план з позиції збільшення професійної комп’ютерної складової.

[згорнути]
Роботодавці, у яких працюють випускники за освітньою програмою Професійна освіта (Комп’ютерні технології), проходили опитування за посиланням: https://forms.gle/mDj1CtSCAicE3Fna6

В опитування прийняв участь завідувач відділенням Харківського коледжу Державного університету телекомунікацій, в якому працює 1 випускник. Підготовка випускника оцінена максимальними балами за всіма питаннями.

[згорнути]
Випускники за освітньою програмою Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа) проходили опитування за посиланням: https://forms.gle/TxsYZR94ViCW2hXW7

2. В опитування прийняли участь 4 випускників.
3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки:
•Чи працюєте ви за спеціальністю, яку отримали в УІПА? – 100%;
•Чи відповідає посада яку ви обіймаєте знанням, умінням та навичкам які ви здобули в УІПА? – 100%;
•Я задоволений(а) рівнем отриманих знань та умінь – 4,5;
•Навчання було сучасне та практично орієнтоване – 4,25;
•Оцінювання знань відбувалось прозоро та чесно – 4,5;
•Викладачі використовували сучасні педагогічні методи (майстер-клас, навчальні дискусії, мозковий штурм, тренінги, ділові ігри, кейси та ін. ) – 4;
•Професорсько-викладацький склад кваліфіковано та доброзичливо сприяв моєму навчанню в ака-демії – 4,5;
•Проходження виробничих практик сприяло підвищенню моїх знань та практичних навичок – 4;
•Я мав вільний доступ до електронних інформаційних ресурсів академії – 4,75;
•Допоміжний персонал деканату, кафедр та бібліотеки кваліфіковано та доброзичливо сприяв моєму навчанню – 4,5;
•Академія сприяла моєму працевлаштуванню – 4;
•Кваліфікація викладачів відповідає тим дисциплінам, які вони викладають – 4,75;
•Чого мене, на мою думку, НЕ НАВЧИЛИ, а це потрібно на сучасному ринку праці – характеристики сучасного обладнання, мислити більш процесно, маштабувати процеси до рівня підприємства, мало проводиться конференцій в галузі поліграфічного виробництва, недостатня кількість майстер-класів, потрібно більше практичної діяльності
•Які дисципліни, на вашу думку, необхідно ВВЕСТИ до освітнього процесу? – Сучасне обладнання, та розвиток технологій, розширити дисципліну додрукарської підготовки й провести інтеграцію новітніх процесів з цієї дисципліни, Психологія;
•Які дисципліни на вашу, думку, необхідно ВИВЕСТИ з освітнього процесу? – треба посилити про-фесійні знання студентів й спростити навантаження зі сторони педагогічного вектору. Оскільки ба-гато курсів з “педагогіки” просто повторюють самі себе, через це залишається мало часу на розвиток професійних (наприклад: поліграфічних) ЗУН у студентів. А це являється проблемою. Наразі ринку потрібні не просто класні педагоги, а галузеві спеціалісти зі знаннями освітнього процесу (так би мовити наставники);
•Інші пропозиції щодо покращення якості освіти та освітнього процесу в УІПА – «Практики більше», «Запрошуйте галузевих спеціалістів на майстер-класи для студентів. Розширюйте їх коло знайомст та можливостей. Давайте їм можливість проявити себе у різних сферах поки вони ще навчаються», «Більше семінарів, тренінгів та практичної діяльності»;
•Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? – 100%.
4. Аналіз результатів випускників дозволяє зробити висновок про високий рівень підготовки за даною освітньою програмою. Проте, результати анкетування свідчать про необхідність внести такі зміни в навчальний процес:
•Переглянути навчальний план з позиції оновлення змісту й назв навчальних дисциплін.
•Переглянути навчальний план з позиції збільшення професійної поліграфічної складової.

[згорнути]
Випускники за освітньою програмою Прикладна математика ступеня вищої освіти «магістр» проходили опитування за посиланням: https://forms.gle/cufvXF8BNBEm26Dp6

2. В опитування прийняли участь 3 випускників.
3. Результати опитування за загальними питаннями мають такі усереднені оцінки:
•Чи працюєте ви за спеціальністю, яку отримали в УІПА? – 100%;
•Чи відповідає посада яку ви обіймаєте знанням, умінням та навичкам які ви здобули в УІПА? – 100%;
•Я задоволений(а) рівнем отриманих знань та умінь – 4,67;
•Навчання було сучасне та практично орієнтоване – 5;
•Оцінювання знань відбувалось прозоро та чесно – 5;
•Викладачі використовували сучасні педагогічні методи (майстер-клас, навчальні дискусії, мозковий штурм, тренінги, ділові ігри, кейси та ін. ) – 4,67;
•Професорсько-викладацький склад кваліфіковано та доброзичливо сприяв моєму навчанню в академії –5;
•Проходження виробничих практик сприяло підвищенню моїх знань та практичних навичок – 4,33;
•Я мав вільний доступ до електронних інформаційних ресурсів академії – 5;
•Допоміжний персонал деканату, кафедр та бібліотеки кваліфіковано та доброзичливо сприяв моєму навчанню – 4,67;
•Академія сприяла моєму працевлаштуванню – 4;
•Кваліфікація викладачів відповідає тим дисциплінам, які вони викладають – 5;
•Чого мене, на мою думку, НЕ НАВЧИЛИ, а це потрібно на сучасному ринку праці – відсутні зауваження;
•Які дисципліни, на вашу думку, необхідно ВВЕСТИ до освітнього процесу? – – «Креслення»;
•Які дисципліни на вашу, думку, необхідно ВИВЕСТИ з освітнього процесу? – «Філософія»;
•Інші пропозиції щодо покращення якості освіти та освітнього процесу в УІПА – «Зменшити кількість педагогічних дисциплін»;
•Чи рекомендували б дану спеціальність та ОП своїм знайомим? – 100%.
4. Аналіз результатів випускників дозволяє зробити висновок про високий рівень підготовки за даною освітньою програмою. У випускників не виникло майже ніяких зауважень з освітнього процесу за освітньою програмою Прикладна математика ступеня вищої освіти «PhD».

5. Роботодавці, у яких працюють випускники за освітньою програмою Прикладна математика, проходили опитування за посиланням: https://forms.gle/QrdAuMcxcRKxJ46k9.
6. В опитування прийняв участь роботодавець з Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту УІПА, м. Бахмут, де працює 2 колишніх аспіранта за освітньою програмою Прикладна математика. Підготовка випускника оцінена максимальними балами майже за всіма питаннями.

[згорнути]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five + fourteen =