Завідувач кафедрою

nechuiviter

Нечуйвітер Олеся Петрівна

Nechuiviter Olesia Petrivna

завідувач кафедрою, доктор фізико-математичних наук

Освіта Харківський державний університет, механіко-математичний факультет, спеціальність «Математика», 1994
Вчений ступінь Кандидат фізико-математичних наук, дисертація на тему «Оптимальні за порядком точності кубатурні формули обчислення коефіцієнтів Фур’є функції двох змінних з використанням сплайн-інтерлінації функцій», 2006.

Доктор фізико-математичних наук, дисертація на тему «Кубатурні формули обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій трьох змінних за допомогою інтерфлетації функцій», 2015, спеціальність 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи.

Вчене звання Доцент кафедри вищої та прикладної математики, 2011
Сфери наукових інтересів
 • теорія наближення функцій багатьох змінних з використанням класичних та нових інформаційних операторів: операторів інтерполяції, інтерлінації, інтерфлетації;
 • цифрова обробка сигналів та зображень;
 • математичне моделювання фізичних процесів;
 • теорія оптимальних алгоритмів.
Викладає курси
 • Математичне програмування та дослідження операцій
 • Інноваційні технології та управління ресурсами в галузі
 • Основи теорії кодування та захисту інформації
Публікації За авторством Нечуйвітер О. П. опубліковано близько 120 наукових праць, у т.ч. 5 монографії у співавторстві з академіком НАН України, директором Інституту кібернетики НАН України Сергієнко І.В., академіком НАН України Задіракою В.К., професором Литвином О.М., наукові статті у закордонних та провідних фахових виданнях України.

Профіль в Scopus:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55210918900

Профіль ORCID: 0000-0003-2775-8471

Профіль в Google Академія:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=OURFcCkAAAAJ&hl=uk
h-индекс: 7

Монографії:

 1. Підготовка вчителя математики в умовах використання комп’ютерно-орієнтовних систем навчання. Колективна монографія / За ред.. О.М. Литвина. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. – 435 с.
 2. Литвин О. М. Оптимальні за порядком точності кубатурні формули обчислення коефіцієнтів Фур’є функцій двох змінних з використанням сплайн-інтерлінації функцій : монографія / О. М. Литвин, О. П. Нечуйвітер ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 136 с.
 3. Оптимальні алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій та їх застосування : у 2 т. Т. 1. Алгоритми : [монографія] / І. В. Сергієнко, В. К. Задірака, О. М. Литвин, С. С. Мельникова, О. П. Нечуйвітер ; Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. – К. : Наук. думка, 2011.– 447 с.
 4. Оптимальні алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій та їх застосування : у 2 т. Т. 2. Застосування : [монографія] / І. В. Сергієнко, В. К. Задірака, О. М. Литвин, С. С. Мельникова, О. П. Нечуйвітер; Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. – К. : Наук. думка, 2011. – 348 с.
 5. Оптимальні алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій із застосуванням нових інформаційних операторів: монографія / І. В. Сергієнко, В. К.Задірака, О. М. Литвин,      О.П. Нечуйвітер. – Київ: Наук. думка, 2017. – 336 с.

Зарубіжні статті та конференції:

 1. Construction methods of 4 D – mathematical models of 3 D – bodies on a basis of interlination, interflatation, blending approximation and wavelets. What, Where, When / O. M. Lytvyn, Y. I. Pershina, O. P. Nechuyviter [et al.] // Multi-dimensional Advances for Industrial Process Monitoring: proceedings of International Symposium, 23-24 June 2009. – Leeds, 2009. – P. 443–453.
 2. Lytvyn O. N.  Methods in the Multivariate Digital Signal Processing with Using Spline-interlineation / O. N. Lytvyn, O. P. Nechuyviter // Proceeding of IASTED International Conferences on Automation, Control and Information Technology (ASIT 2010) (June 15 – 18 2010). – Novosibirsk. – 2010. – P. 90 – 96.
 3. Lytvyn, O. N. 3D Fourier Coefficients on the Class of Differentiable Functions and Spline Interflatation [Теxt] / O. N. Lytvyn, O. P. Nechuyviter // Journal of Automation and Information Sciences. – 2012. – Vol. 44, № 3. – P. 45–56.
 4. N. Lytvyn, O. P. Nechuiviter, Approximate Calculation of Triple Integrals of Rapidly Oscillating Functions with the Use of Lagrange Polynomial Interflatation. Cybernetics and Systems Analysis. – 2014. – Vol. 50, № 3. – pp. 410–418.
 5. Nechuiviter O. Approximate Calculation of Triple Integrals of Rapidly Oscillating Functions with the Use of Different Type of Information about Function. Technische Universität Berlin. Book of Abstracts: 7th European Congress of Mathematics July 18-22, 2016, Technische Universität Berlin. – 2016. – C.703.
Участь у наукових проектах Участь у виконанні держбюджетних та госпдоговір них тем «Розробка та дослідження високоефективних методів обробки двовимірних сигналів на основі мішаної вейвлет-апроксимації», (2009-2011 рр.); «Розробка методів та алгоритмів побудови моделі замкнутої поверхні пера лопатки та допоміжних алгоритмів для створення САПР пера лопатки» на створення (передачу) науково-технічної продукції між УІПА та ДП ЗМКБ «Прогрес» ім. акад. О.Г. Івченко», (2012-2014 рр.); «Розробка і дослідження нового методу розвідки і розробки родовищ корисних копалин на основі інтерлінації функцій», (2012-2015 рр.), «Розв’язання задач відновлення внутрішньої структури розривних 2D об’єктів», (2015-2018 рр.)
Отримані гранти У 2001 р. та у 2010 р. Олеся Петрівна отримує грант Європейського наукового фонду для участі у міжнародних конференціях у Чехії (м. Прага) та у Великобританії (м. Кембридж), у 2011 р. – грант Комісії міжнародного математичного союзу для участі у міжнародній конференції в Угорщині (м. Будапешт), у 2016  – грант Грантового комітету 7-го Європейського конгресу математиків та Європейського математичного товариства для участі в 7-му Європейському конгресі математиків, який проводився з 18 по 22 липня 2016 року в м. Берлін, Німеччина.
Суспільна робота Член Міської батьківської ради, член батьківського комітету (2015-2017). За активну роботу у 2016/2017 роках нагороджена Почесною грамотою від Департаменту освіти Харківської міської ради.