126 Інформаційні системи та технології

Підготовка фахівців за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології ґрунтується на загальновизнаних наукових результатах, які враховують сучасний стан інформаційних технологій та розвитку бізнесу та націлена на:

  • всебічне вивчення теоретичних і методологічних основ розробки інформаційних систем, інструментальних засобів створення та використання інформаційних систем і технологій,
  • формування готовності здобувачів до аналізу сучасного ринку інформаційних продуктів, обрання найбільш доцільного з них для потреб підприємства,
  • розробки прикладної інформаційної системи для бізнес-структури.

Особливістю освітнього процесу за програмою «Інформаційні технології у бізнесі» є підготовка фахівця, який здатний не тільки розробляти, досліджувати і впроваджувати інформаційні системи і технології, але й супроводжувати реорганізацію діяльності бізнес-структури на основі нових, більш ефективних технологій. Цього вдається досягти завдяки інтегрованій підготовці як в галузі інформаційних технологій, так і в прикладній галузі (економіка, менеджмент, управління проєктами тощо), а також завдяки поглибленому вивченню іноземної мови.

Практична підготовка майбутніх фахівців проходить на підприємствах невиробничої сфери, до складу яких входять ІТ-структури.

В подальшому бакалавр з інформаційних технологій зможе працювати на підприємствах, в компаніях, бізнес структурах на посадах, пов’язаних з розробкою та впровадженням інформаційних систем, розвитком ІТ-інфраструктури підприємства, управлінням організацією з використанням сучасних комп’ютерних технологій. Згідно з Національним класифікатором професій – це:

3121.2 Фахівець з інформаційних технологій

3121.2 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

3121.2 Фахівець з розроблення комп’ютерних програм

3121.2 Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну)

Професійні викладачі-практики, які викладають навчальні дисципліни освітньої програми «Інформаційні технології у бізнесі», застосовують такі навчальні технології, як: лекції проблемного характеру, лабораторні заняття, практичні заняття, робота в малих групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, презентації, що розвивають комунікативні та лідерські навички, самостійна робота з літературними джерелами, уміння узагальнення; змішані форми навчання з використанням дистанційних технологій, масових он-лайн курсів, проєктна діяльність з розробки програмних продуктів та їх впровадженню.

Вибірково вивчення окремих навчальних дисциплін або певних тем відбувається іноземною мовою.

Додаткову інформацію про спеціальність та її можливості можна отримати за посиланням: https://prezi.com/view/k0POUQCgRdLBsd2ZOVWk/